MBA – Master of Business Administration

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Współczesny menedżer organizacji 12
 • Przywództwo - wiedza, umiejętności i predyspozycje lidera/menedżera.
 • Przywództwo - kompetencje lidera/menedżera.
 • Przywództwo a systemy organizacji przedsiębiorstw - struktury klasyczne i nowoczesne.
 • Przywództwo a czynnik ludzki organizacji wobec wyzwań XXI wieku.
 • Etykieta w biznesie
Zarządzanie projektem 8
 • Najważniejsze definicje i pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
 • Zarządzanie projektami w organizacjach.
 • Cykl życia projektu.
 • Planowanie projektu.
 • Realizacja i monitorowanie postępów projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Wspomaganie informatyczne zarządzania projektem – MS Project.
Employer branding 8
 • Definicja employer branding.
 • Jakość marki pracodawcy - co o niej decyduje.
 • Employee Value Proposition, a może Emotional Value Proposition.
 • Przygotowanie i realizacja strategii employer branding.
Rekrutacja i selekcja 12
 • Zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją.
 • Przygotowanie do tworzenia efektywnych procesów rekrutacji w dużych organizacjach.
 • Skuteczna selekcja i weryfikacja kandydatów.
 • Nabycie umiejętności mapowania i oceny procesu rekrutacji za pomocą wskaźników efektywności i jakości (KPI & SLA).
Rozwój personelu i system oceny 16
 • Psychologiczne zachowania ludzi w organizacji. Człowiek w organizacji: cykl życia pracownika i style przywództwa.
 • Zasady uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o model cyklu Kolba. Nowoczesne narzędzia doskonalenia kompetencji i zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników – zarządzanie rozwojem pracowników poprzez budowanie zaangażowania (engagement & Enablement ).
 • Talenty w organizacji: diagnoza i rozwój. Succession planning.
 • Ocena pracowników: cele, modele i zasady.
 • Zarządzanie zmianę: komunikacja i radzenie sobie ze stresem w procesie zmiany. Model V.U.C.A
 • Rola managera w procesach rozwojowych.
Firma na globalnym rynku 8
 • Bazy danych o handlu międzynarodowym, podstawowe mierniki i zestawienia statystyczne.
 • Trendy rozwojowe wymiany międzynarodowej, czynniki kształtujące gospodarkę światową.
 • Najważniejsze zjawiska we współczesnej gospodarce międzynarodowej
 • Protekcjonizm czy wolny handel?
 • Komunikacja międzykulturowa.
 • Efektywne zarządzanie zespołem wielokulturowym.
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych.
Praktyka zarządzania firmą 20
 • Strategia i taktyka zarządzania firmą
 • Rola przywódcy/lidera i menedżera w firmie
 • Zadania i cechy menedżera
 • Techniki menedżerskie w zarządzaniu zespołem
 • Odpowiedzialność menedżera wobec interesariuszy firmy
Zarządzanie strategiczne 20
 • Koncepcja strategii firmy i zarządzania strategicznego firmą.
 • Metodyka zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem komercyjnym. Uwarunkowania zewnętrzne.
 • Metodyka zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem komercyjnym. Uwarunkowania wewnętrzne.
 • Lokalne i globalne otoczenie firmy.
 • Analiza konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej firmy.
 • Strategie przedsiębiorstwa w różnych uwarunkowaniach konkurencyjnych.
 • Strategie korporacyjne.
Prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki 8
 • Prawo cywilne – podstawowe pojęcia.
 • Sposoby zawierania umów.
 • Zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
 • Rodzaje spółek.
 • Organy spółek.
 • Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek.
Prawne aspekty zarządzania personelem 8
 • Zatrudnienie i jego rodzaje. Źródła prawa zatrudnienia.
 • Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia.
 • Swoboda zatrudnienia i jej ograniczenia.
 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Mobbing i jego skutki prawne.
 • Zmiany w trakcie zatrudnienia, ustanie zatrudnienia.
 • Skutki prawne naruszenia prawa zatrudnienia i zasady dochodzenia roszczeń związanych z zatrudnieniem.
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa 12
 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia.
 • Bariery skutecznej komunikacji.
 • Rola emocji w komunikacji. Komunikacja asertywna.
 • Budowanie zespołu i współdziałanie w pracy zespołowej.
 • Role zespołowe. Zasady i techniki efektywnej pracy zespołowej.
Motywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą 16
 • Teorie motywacji.
 • Motywowanie do zmian pracownika.
 • Case study „Motywowanie Jana” – system i język motywacji
 • Motywowanie do zmian w sytuacjach zespołowych – perswazja przekazu
 • Case study - style menedżerskie.
Coaching w pracy menedżera 16
 • Coaching menadżerski – specyfika, cele, możliwości, zastosowania.
 • Metody budzenia najważniejszych umiejętności i cech coacha.
 • Kluczowe techniki gwarantujące dobrą relację coachingową.
 • Strategie skutecznej rozmowy coachingowej.
Marketing wewnętrzny i zewnętrzny firmy 12
 • Istota i fundamenty marketingu.
 • Marketing mix.
 • Badanie procesu decyzyjnego konsumenta (otoczenie marketingowe, badania marketingowe, segmentacja i analiza rynku).
 • Marketing wewnętrzny – specyfika oddziaływań do wnętrza organizacji.
 • Komunikowanie marketingowe – narzędzia i techniki.
 • Reklama i public relations – podobieństwa i różnice.
Sprzedaż i negocjacje 16
 • System strategii sprzedażowej Heksagon - kształtowanie produktu i sposoby sprzedaży.
 • Wprowadzenie do negocjacji – cechy sprzedawcy i negocjatora.
 • Negocjowanie w systemie win-win.
 • Określanie strategii negocjacji – case study.
 • Prezentacja projektu – strategia sprzedażowa firmy.
E-marketing i e-sprzedaż 8
 • Rynek reklamy internetowej oraz najnowsze trendy w e-marketingu.
 • Narzędzie E-marketing self diagnostics (Samodzielna diagnostyka działań e-marketingowych).
 • Metody i narzędzia marketingu w sieci.
 • E-commerce - projektowanie, procesy biznesowe i automatyzacja działań
Obsługa klienta 12
 • Psychologiczne aspekty obsługi klienta.
 • Korzyści z budowania dobrych relacji z klientem.
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny – podobieństwa.
 • Kluczowe umiejętności usprawniające proces obsługi klienta.
 • Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta.
 • Błędy poznawcze i ich wpływ na jakość kontaktów.
 • Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk.
Marketplace - gra symulacyjna 12
 • Omówienie teorii gier i historii gier decyzyjnych i strategicznych.
 • Omówienie scenariusza symulacji.
 • Ustalenie zakresu obowiązków członków zespołu.
 • Przeprowadzenie analizy szans rynkowych.
 • Sporządzenie biznes planu.
 • Prezentacje zespołów.
Stres w pracy menedżera, work-life balance 8
 • Efektywność menedżera w pracy.
 • Objawy stresu.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Tworzenie organizacji sprzyjającej równowadze pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.
Umowy handlowe z wykonawcami i klientami 8
 • Oświadczenie woli.
 • Zasada swobody umów.
 • Umowy nazwane i nienazwane.
 • Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów.
 • Odpowiedzialność umowna.
 • Analiza wybranych rodzajów umów.
Prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia 8
 • Problematyczny SIWZ, czy wykonawca ma jakikolwiek wpływ na treść dokumentacji przetargowej? (omówienie instytucji pytań/wyjaśnień do SIWZ, odwołania do KIO).
 • Praktyczne aspekty przygotowania oferty (czym jest: rażąco niska cena, tajemnica przedsiębiorstwa, udzielenie zasobów przez podmiot trzeci, wadium).
 • JEDZ i inne dokumenty wymagane do oferty.
 • Wezwanie do uzupełnienia braków w ofercie – przesłanki.
 • Wybór oferty oraz podpisanie umowy.
Lean management - najlepsze praktyki wdrażania "szczupłego zarządzania" 8
 • Motywacja i inspiracja do ciągłego doskonalenia.
 • Ergo Lean Management – humanizm i etos pracy.
 • Marnotrawstwo – sztuka rozpoznawania i eliminacji.
 • Narzędzia lean i powiązane.
 • Skuteczne wdrażanie filozofii Lean Management.
Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami 8
 • Planowanie zintegrowane.
 • Produkcja – planowanie i rozliczanie.
 • Technologia i konstrukcja.
 • Sprzedaż, zakupy i logistyka.
 • Zintegrowane planowanie – optymalizacja.
Wdrażanie strategii Lean w organizacji 8
 • Tworzenie Strategicznej Karty Wyników w oparciu o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji
 •  Definiowanie kluczowych wskaźników zarządzania przedsiębiorstwem
 •  Hoshin Kanri jako narzędzie alokowania zasobów
 •  Monitorowanie i Raportowanie wyników.
 • Mapowanie ruchów, transportu materiałów na layout’ach zakładu.
 • Tabele transportowe – macierz zdefiniowanych trans przepływów materiałów.
 • Obliczanie zmiennej częstotliwości ruchów materiałowych.
 • Wdrażanie usprawnień – milk-runner, kanban, supermarkety, składowanie chaotyczne.
 • ABC XYZ, redukcje zapasów, zgodność zapasów, inwentaryzacje ciągłe.
 • Optymalizacja kosztów obsługi magazynów.
Zarządzanie jakością 12
 • Pojęcie jakości, model KANO.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu jakością.
 • Najpopularniejsze systemy zarządzania jakością, ISO 9001.
 • Zarzadzania czynnikiem ludzkim, „parszywa dwunastka”.
 • Projekt wdrażania systemu zarządzania jakością.
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu jakością.
Dokumenty finansowe i ich interpretacja 12
 • Wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.
 • Analiza rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym.
 • Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.
 • Efektywność gospodarki kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
 • Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.
Zarządzanie kosztami 8
 • Zarządzanie kosztami  8 Koszty w rachunku wyników i koszty poza rachunkiem wyników.
 • Zarządzanie kosztami  8 Koszty w rachunku wyników i koszty poza rachunkiem wyników.
 • Klasyfikacja kosztów.
 • Balanced Scorecard – Zrównoważona karta dokonań. 
 • Koszty w BS, pomiar i wycena.
 • System motywowania pracowników w oparciu o rachunek kosztów.
 • Niektóre zastosowania analizy kosztów w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np.: kalkulacje cenowe, próg rentowności, dźwignia operacyjna, utracone zyski.
Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych 20
 • Budżetowanie i controlling.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 • Rynek kapitałowy i struktura kapitałowa firmy.
 • Długoterminowe decyzje finansowe.
 • Różne ujęcia zysku. Miary EVA, MEVA.
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego i zarządzanie kosztem kapitału przedsiębiorstwa.
 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych. Metody proste: stopa zwrotu, okres zwrotu. Metody złożone: zdyskontowany okres zwrotu, wartość teraźniejsza netto, zmodyfikowana wartość teraźniejsza netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
 • Analiza wrażliwości i scenariuszy.
Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji 20
 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej (perspektywa poziomów zarządzania, kategorii decyzji menedżerskich, oraz strategiczna analityki biznesowej, dane, informacja i wiedza – różnice oraz własności).
 • Proces tworzenia modeli dla analityki biznesowej (pojęcia związane z tworzeniem modeli analitycznych – parametry, zmienne decyzyjne, ograniczenia, miara wykonania, kategorie modeli, weryfikacja i walidacja modeli).
 • Obszary zastosowań analityki biznesowej.
 • Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej.
 • Przygotowywanie danych do analizy.
 • Analiza danych za pomocą tabel oraz funkcji statystycznych.
 • Optymalizacja liniowa i analiza wrażliwości.
 • Analiza warunkowa i analityka predyktywna.
 • Modelowanie symulacyjne.
 • Wizualizacja i prezentacja danych.
Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych 16
 • Orientacja procesowa przedsiębiorstw – istota, cele oraz korzyści.
 • Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań, możliwości i ograniczenia.
 • Standardy modelowania procesów biznesowych.
 • Modelowanie biznesowe z wykorzystaniem rozszerzeń języka UML.
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN.
RAZEM 360