Lean Management

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i zespole 20
 • Strategia działania i rozwoju firmy w ujęciu Lean
 • Kultura organizacyjna a zmiana w organizacji
 • Psychologiczne aspekty procesu zmiany
 • Pokonywanie oporu przed zmianą
 • Coaching i samorozwój
 • Feedback, współpraca i negocjacje w zespole
 • Zarządzanie emocjami
 • Rozwiązywanie konfliktów i przechodzenie przez kryzys
Analiza finansowa przedsiębiorstw 8
 • Wpływ gospodarki zapasami na płynność finansową przedsiębiorstwa i jego kapitał obrotowy
 • Wybrane elementy zarządzania kosztami
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa
 • Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Lean Management w środowisku polskim - przywódca Lean 16
 • Definicja Lean Management
 • Tworzenie strategii Lean w kulturze polskiej
 • Wdrożenie Lean / Kaizen – jak pokonać opór?
 • Rachunek zysków i strat Lean
 • Koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu Lean i Kaizen
 • Trzystopniowa metakoncepcja funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie
 • Japońskie vs europejskie podejście do procesu ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie ryzykiem.
Lean office 8
 • Tablice zarządzania wskaźnikami w biurze
 • 5S w biurze
 • Eliminacja strat w procesach usługowych
Narzędzia Lean w praktyce 16
 • Główne filary 5S
 • Jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S
 • Jak utrzymać 5S w zakładzie produkcyjnym
 • 5S w logistyce i magazynie
 • SMED – obserwacja przezbrojeń
 • Stworzenie karty standardu przezbrojeń
 • Podział czynności zewnętrzne / wewnętrzne
 • Przygotowanie optymalnego przezbrojenia
 • SMED w sali wykładowej
Mapowanie strumienia wartości 20
 • Pojęcia podstawowe VSM
 • Obliczenie taktu
 • Balansowanie linii z wykorzystaniem metody Yamazumi
 • Tworzenie mapy stanu obecnego
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego
 • Obliczanie wskaźnika efektywności procesu
 • Analiza zysków VSM
 • Wizualne zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie wizualne przepływem
 • Zapobieganie błędom – Poka Yoke
 • Kanban w linii produkcyjnej
 • Jak policzyć optymalną ilość kart kanban
QRQC oraz raporty A3 i 8D jako skuteczne metody rozwiązywania problemów 20
 • Co to jest QRQC?
 • Analiza przyczyn źródłowych – 5Why, Diagram Ishikawy,
 • Metoda A3 – szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
 • Jak utworzyć dobry raport
 • A3 w praktyce
 • Metoda 8D
 • Case study – z życia firmy ( rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu poznanych metod)
Planowanie w kulturze Lean z wykorzystaniem cyklu Deminga 12
 • Planowanie strategiczne w ujęciu Lean Management
 • Pojęcie dalekiej północy
 • Tworzenie matrycy HK
 • Realizacja strategii – analiza możliwości
 • Zarządzanie przez cele
 • Rozwinięcie 14-u zasad Deminga
 • PDCA i SDCA jako filozofia wdrożenia i podtrzymania procesu ciągłego doskonalenia
 • Statystyczna kontrola procesu
Efektywne zarządzanie wskaźnikami - Visual management 8
 • SQCDPI – analiza linii produkcyjnej
 • QRQC – raportowanie realizacji zadań i eskalowanie problemów
 • Podstawy zarządzania procesami
 • OEE
 • Management boards
 • Dzienne rytuały w podejściu Lean Management
Utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo w kulturze LEAN 12
 • Cele TPM
 • Jak skutecznie wdrożyć TPM
 • Obsługa codzienna + 5S
 • Klasyfikacja stanowisk krytycznych, standaryzacja napraw i usług prewencyjnych
Projektowanie zoptymalizowanych linii produkcyjnych, standaryzowanie pracy metodą SWS i SWCS 8
 • Realizacja chronometrażu
 • Standaryzacja operacji produkcyjnych i usługowych
 • Praktyczne użycie szablonów SWCS, SWS, Karta procesu /proces sheet/
Wstęp do teorii ograniczeń (ToC) 8
 • 6 kroków wdrożenia ToC
 • Drum – buffer – rope – metoda zarządzania ograniczeniem
 • Budowanie buforu
 • Uzysk jako główny miernik ekonomiczny w procesie produkcyjno – usługowym
Komputerowa symulacja procesów w Lean Management 16
 • Podstawowe zagadnienia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA) Proces modelowania i analizy. 
 • Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji
 • Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne
 • Konstrukcja modelu, systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Tabele czasowe i awaryjności
 • Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.
Programy sugestii pracowniczych 8
 • Jednosekundowy Kaizen
 • Budowa procesu sugestii pracowniczych
 • Jak stać się dobrym ambasadorem Kaizen
 • Zarządzanie procesem inicjatyw pracowniczych przy użyciu platformy Improve
Razem 180