Kadry i płace

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kadrami 6
 • Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Kodeks pracy,
 • Ordynacja podatkowa,
 • Elementy rachunkowości,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Kodeks cywilny - wybrane zagadnienia
 • Ustawa o zapobieżeniu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.
Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach 24
 • Czas pracy, przepisy ogólne,
 • Normy i ogólny wymiar czasu pracy,
 • Prawo do odpoczynku,
 • Okresy odpoczynku.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
 • Praca w niedzielę i święta,
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • Zakaz konkurencji,
 • Regulamin pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rodzaje umów o pracę 16
 • Rodzaje umów o pracę z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac w świetle aktualnych przepisów Kodeksu Pracy
 • Umowa na okres próbny
 • Umowa na czas określony, rodzaje umów
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Praca zdalna, uregulowania prawne i przykłady stosowanych praktyk
Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców 6
 • Zatrudnianie młodocianych i dzieci
 • Elementy umowy o pracę z młodocianym
 • Ochrona młodocianego, czas pracy, wymiar urlopu dla młodocianych.
 • Zatrudnienie cudzoziemca, wydanie zezwolenia na pracę i elektroniczne wypełnianie dokumentów kierowanych do PUP.
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe, RODO 16
 • Akta osobowe, Część A, dokumenty w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
 • Akta osobowe, Część B, dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia
 • Akta osobowe, Część C, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • Akta osobowe,  Część D, zawiadomienia o ukaraniu, odpowiedzialność pracownika
 • Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
 • Wypełnianie dokumentów akt osobowych A,B,C,D oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej
Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe 8
 • Urlopy wypoczynkowe, wymiar, zasady udzielania zgodnie z planem urlopów
 • Szczególne uprawnienia dla wybranych grup oraz niepełno etatowców
 • Istota i wymiar urlopów szkoleniowych
 • Pozostałe urlopy okolicznościowe i dni wolne od pracy
 • Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych na drukach.
 • Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych dla różnych niepełnych etatów .
 • Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopów szkoleniowych.
 • Ćwiczenia praktyczne jak stosować i wyliczać różne urlopy okolicznościowe
Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy 8
 • Rozwiązywanie umów o pracę na mocy porozumienia stron
 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę
 • Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Ćwiczenia z zakresu pisemnego wypowiedzenia umów o pracę
 • Ćwiczenia prawidłowego wypełniania druku „Świadectwo pracy”
Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ZUS i wynagrodzenia 32
 • Omówienie Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ich istota i cele.
 • Ubezpieczenie zdrowotne, wysokość składek płatnych do ZUS -9% i odliczenie od zaliczki na podatek dochodowy 7,75%
 • Składki na FP, FS i FGŚP.
 • Umowy cywilno-prawne a obowiązek płatności składek ZUS
 • Ćwiczenia – zgłaszanie płatników składek ZUS,, obliczanie na drukach ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, terminy płatności składek ZUS
 • Podstawy prawne płac, ekonomiczny i społeczny aspekt płac
 • Ogólne zasady wynagradzania, systemy i formy płac
 • Składniki wynagrodzenia, premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody
 • Składniki wynagrodzenia, sposób liczenia kosztów uzyskania przychodów dla umów cywilno-prawnych
 • Wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, w tym tantiemy.
 • Systemy i formy płac umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, samozatrudnienia.
 • Ćwiczenia – obliczanie listy płac za czas przepracowany podstawowy, obliczanie listy za czas choroby, nieobecności usprawiedliwionych, urlopów, urlopów okolicznościowych i szkoleniowych, obliczanie listy płac w przypadku odpraw i odszkodowań , ekwiwalentów
 • Ćwiczenia – obliczanie listy płac za umowę zlecenie, obliczanie listy za umowę o dzieło, obliczanie listy płac w przypadku kontraktów menadżerskich
 • Omówienie dokumentów zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZFA, ZWUA),
 • Omówienie dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • Omówienie programu „PŁATNIK”
 • Obowiązek przekazywania składek na PFRON
 • Ćwiczenia – zgłaszanie i korygowanie dokumentów wysyłanych przez płatników składek ZUS w programie „PŁATNIK”, dokumenty zgłoszeniowe, obliczanie ZUS składek emerytalnych, rentownych, wypadkowych, zdrowotnych, FP, FGŚP w programie „PŁATNIK”, wypełnianie i składanie miesięcznych składek w programie PEFRON
Wynagrodzenia, PITy i świadczenia 32
 • Kartoteki wynagrodzeń, narzuty od wynagrodzeń
 • Omówienie PIT-ów miesięcznych tj. PIT-5, PIT-5L, CIT-2, PIT-4, PIT-8
 • Omówienie PIT-ów rocznych tj. PIT-37, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR
 • Pozostała dokumentacja pracownicza i zaświadczenia
 • Ćwiczenia w sporządzaniu PIT-ów miesięcznych rocznych i pozostałej dokumentacji pracowniczej i zaświadczeń
 • Ryczałty dla pracowników.
 • Delegacje krajowe, diety, ryczałty za nocleg, ryczałty za przejazdy.
 • Delegacje zagraniczne, diety, ryczałty, przeliczniki w walutach obcych.
 • Omówienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Ćwiczenia w obliczaniu na drukach delegacji krajowej, zagranicznej i przeliczaniu walut
 • Ćwiczenia ZFŚS i pozostałej dokumentacji pracowniczej, wypełnianie zaświadczeń i zaliczek
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Omówienie podatku od przychodów (wynagrodzeń) z osobowego funduszu płac.
 • Omówienie podatku od przychodów ( wynagrodzeń) z bezosobowego funduszu płac
 • Pozostała dokumentacja pracownicza , PIT-2, zaliczki na pobory, odliczenia kosztów uzyskania przychodów, nieodpłatne świadczenia.
Skuteczna rekrutacja pracowników 24
 • Skuteczna rekrutacja pracowników, strategia personalna, opis stanowiska pracy
 • Rekrutacja - etapy, rekrutacja wewnętrzna, rekrutacja zewnętrzna
 • Etapy selekcji, rozmowa kwalifikacyjna, próbka pracy, centrum oceny
 • Umiejętności i kwalifikacje rekrutera
 • Narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie rekrutacji
 • Case study – proces doboru pracowników na przykładzie wybranych firm i organizacji
Ergonomia i BHP 8
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp
 • Udział pracowników DZIAŁU KADR w realizacji wybranych procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacji zagrożenia
 • Psychologia niebezpiecznych zachowań  pracowników
 • Rekomendacje ergonomii w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy
 • Kody klasyfikacji zawodów
Inwentaryzacja w firmie 6
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych.
 • Pojęcie, cele i zasady inwentaryzacji.
 • Metody i terminy inwentaryzacji.
 • Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Inwentaryzacja należności i zobowiązań.
 • Weryfikacja sald funduszy jednostki i funduszy specjalnych.
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Dokumentacja inwentaryzacji.
 • Odpowiedzialność za składniki mienia.
 • Porównanie stanów wynikających z ksiąg z dokumentami.
 • Rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach budżetowych.
 • Rola inwentaryzacji w rzetelnym sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Archiwizacja i organizacja pracy biurowej 6
 • Zasady archiwizowania dokumentów.
 • Klasyfikacja dokumentów archiwizowanych.
 • Miejsce i czas archiwizacji dokumentów księgowych.
 • Zasady funkcjonowania biura, zarządzanie biurem.
 • Korespondencja biurowa.
 • Obsługa interesantów i udzielanie informacji.
Razem: 192