Internet rzeczy

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Infrastruktura sieci IoT 28
 • Wprowadzenie do sieci przełączanych.
 • Podstawowe idee i konfiguracja przełączania.
 • Sieci VLAN i bezprzewodowe.
 • Koncepcje routingu.
 • Routing między VLAN-ami.
 • Routing statyczny.
 • Routing dynamiczny.
 • Protokół OSPF jednoobszarowy.
 • Listy kontroli dostępu (ACL).
 • Dynamiczny protokół adresów DHCP.
 • Translacja adresów dla IPv4.
Technologie programistyczne dla IoT (Python) 28
 • Podstawowe wiadomości na temat języka programowania.
 • Struktury danych. Instrukcje podstawowe języka.
 • Funkcje i programowanie funkcyjne.
 • Modularyzacja programu – moduły.
 • Programowanie obiektowe.
 • Obsługa i przechwytywanie wyjątków.
 • Biblioteka podstawowa i narzędzia wbudowane.
 • Budowa prototypów aplikacji z interfejsem graficznym. Obsługa wywołań systemowych. Manipulacja i prezentacja danych.
Interfejsy komunikacyjne 20
 • Podział i rodzaje interfejsów.
 • Rodzaje szeregowych interfejsów komunikacyjnych w systemach mikroprocesorowych.
 • Rola interfejsów we współczesnych systemach sterowania.
 • Wykorzystanie interfejsów szeregowych w aplikacjach z:
  • przetwornikami A/C i C/A,
  • pamięciami,
  • zewnętrznymi portami wejść wyjść,
  • zegarami czasu rzeczywistego,
  • innymi peryferiami.
 • Protokoły komunikacyjne.
Podstawy Internetu rzeczy 28
 • Podstawy architektury IoT.
 • Rola sensorów, kontrolerów i elementów wykonawczych.
 • Platforma programistyczna Arduino i jej wykorzystanie w budowie sieci IoT.
 • Programowanie systemów SBC (Single Board Computer – Rapsberry Pi).
 • Podstawy programowania w Python.
 • Rozproszone systemy obliczeniowe – Cloud and Fog Computing.
 • Podstawy interfejsu RESTfull API. Możliwości wykorzystania technologii IoT w przemyśle, biznesie, przestrzeniach inteligentnych i procesach społecznych.
 • Kreowanie prototypowych rozwiązań
Podstawy automatyki i sterowania 20
 • Podstawowe pojęcia automatyki, ogólne schematy układu automatyki.
 • Klasyfikacja oraz przykłady układów automatyki.
 • Opis elementów i układów liniowych.
 • Przekształcenie Laplace’a, transmitancja operatorowa, opis układu z użyciem współrzędnych stanu, wyznaczanie charakterystyki statycznej i odpowiedzi na dane wymuszenie z transmitancji operatorowej. 
 • Własności statyczne i dynamiczne podstawowych elementów liniowych:
  • proporcjonalnych I rzędu,
  • całkującego,
  • różniczkujących,
  • oscylacyjnych i opóźniających
  • przykłady elementów statycznych i dynamicznych.
  • Algebra schematów blokowych.
 • Podstawowe połączenia, przekształcanie schematów blokowych, metody wyznaczania transmitancji zastępczych złożonych układów.
 • Regulatory PID.
 • Struktury, charakterystyki skokowe i częstotliwościowe regulatorów PID.
 • Podstawy programowania sterowników logicznych
Analityka i Big Data 20
 • Podstawy analityki Big Data i jej rola w koncepcji IoT.
 • Podstawy statystyki opisowej i wizualizacji danych.
 • Analiza danych w zastosowaniach wnioskowania statystycznego.
 • Podstawy technik predykcyjnych oraz uczenia maszynowego.
 • Podstawowe zasady tworzenia skalowalnych rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data takich jak Apache Hadoop.
 • Kreowanie przejrzystej i przekonywującej komunikacji narracyjnej i wizualnej.
Bezpieczeństwo w sieciach IoT 20
 • Problem bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
 • Bezpieczeństwo Internetu rzeczy.
 • Podstawy bezpieczeństwa informacji.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Podstaw stosowania programowych i technicznych rodów bezpieczeństwa.
 • Elementy monitorowania infrastruktury i systemów informacyjnych pod kątem bezpieczeństwa.
Skalowanie sieci IoT 28
 • Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych.
 • Redundancja w sieciach LAN.
 • Agregacja łączy.
 • Sieci bezprzewodowe.
 • Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego.
 • OSPF wielkoobszarowy.
 • Protokół routingu EIGRP.
 • Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP.
 • Obrazy IOS i licencjonowanie.
SUMA 192