Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty 16
 • Rehabilitacja  jako rodzaj  działalności leczniczej.
 • Wymogi prawne  dla  zakładania  i funkcjonowania  podmiotu leczniczego/zakładu rehabilitacji leczniczej.
 • Zakres czynności i prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Ustawowe standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Rehabilitacja lecznicza jako świadczenie gwarantowane.
Organizacja i formy lecznictwa uzdrowiskowego 16
 • Podstawy prawne działalności uzdrowisk.
 • Definicja i status uzdrowiska.
 • Rodzaje zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i ich zadania. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 •  Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Turnusy rehabilitacyjne i prewencja rentowa w uzdrowisku.
 • Przegląd popularnych uzdrowisk.
Public relations w rehabilitacji 8
 • Reklama w działalności leczniczej.
 • Pojęcie, cele  i rodzaje public relations.
 • Wybrane instrumenty public relations i ich stosowanie w zakładach rehabilitacji leczniczej.
Gerontologia 16
 • Gerontologia jako nauka o procesie starzenia się.
 • Aspekty medyczne, ekonomiczne, demograficzne i społeczne starzenia się społeczeństwa.
 • Zadania dla współczesnej geriatrii i oddziałów geriatrycznych.
 • Wielochorobowość w wieku starszym i jej wpływ na jakość życia w aspektach funkcjonowania psychospołecznego.
 • Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne oraz jego zastosowanie.
 • Rola aktywności pacjenta w warunkach domowych. 
Geriatria 16
 • Procesy starzenia się.
 • Stan i rozwój geriatrii w Polsce(lekarze, oddziały).
 • Opieka nad starszymi pacjentami  w starszym wieku - zasady postępowania.
 • Czynnościowe konsekwencje częstych zespołów.
 • Charakterystyka  wybranych chorób przewlekłych osób starszych.
Relacje interpersonalne 8
 • Współczesne systemy organizacji podmiotów leczniczych a czynnik ludzki.
 • Umiejętności, predyspozycje, role lidera/menedżera podmiotu leczniczego.
 • Rekrutacja, selekcja, adaptacja, wynagradzanie i motywowanie w podmiotach leczniczych.
 • Komunikacja interpersonalna (istota, uczestnicy, formy), identyfikacja barier komunikacyjnych i metody ich przezwyciężania.
Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty 8
 • Proces starzenia   w aspekcie nauki psychologii.
 • Praca z osobami z zaburzeniami osobowości, pamięci i relacji związanymi z wiekiem.
 • Społeczne i emocjonalne czynniki wpływające na pogorszenie stanu zdrowia osób w podeszłym wieku.
 • Relacja terapeutyczna jako czynnik wspomagający proces terapii.
 • Współpraca z rodziną pacjenta i  z zespołem terapeutycznym.
 • Stres i wypalenie zawodowe  w pracy fizjoterapeuty. Metody przeciwdziałania.
Balneologia i medycyna fizykalna 12
 • Definicja i rozwój w Polsce.
 • Oddziaływanie biologiczne leczenia fizykalnego.
 • Naturalne surowce lecznicze.
 • Wskazania do leczenia  uzdrowiskowego.
 • Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.
 • Metodyka zabiegów fizykalnych, zasady ordynowania.
Kinezyterapia w geriatrii 12
 • Diagnostyka fizjoterapeutyczna w geriatrii.
 • Charakterystyka jednostek chorobowych w geriatrii, wielochorobowość.
 • Skale i testy funkcjonalne stosowane w geriatrii.
 • Wskazania i przeciwwskazania do kinezyterapii w geriatrii.
Fizykoterapia w geriatrii 12
 • Znaczenie stosowania zabiegów fizykoterapii w geriatrii.
 • Fizykoterapia w wybranych jednostkach chorobowych w geriatrii.
 • Metodologia wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych w geriatrii.
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych w geriatrii.
Fizjoterapia neurologiczna 8
 • Wybrane  choroby neurologiczne.
 • Zastosowanie fizykoterapii w wybranych jednostkach chorobowych z neurologii.
 • Metodologia wykonywania zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii u pacjentów neurologicznych.
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii u pacjentów neurologicznych.
Rehabilitacja w warunkach domowych 8
 • Podstawy prawne i warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji    domowej.
 • Typowe jednostki chorobowe.
 • Stosowane  zabiegi fizjoterapeutyczne( z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu).
 • Problemy fizjoterapii domowej.
Rehabilitacja uzdrowiskowa 10
 • Definicja, cele i zakres stosowania rehabilitacji uzdrowiskowej.
 • Metody lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Charakterystyka i metodologia wykonywania wybranych zabiegów balneologii.
 • Przeciwskazania do zabiegów balneologicznych oraz możliwe reakcje organizmu.
 • Problemy rehabilitacji uzdrowiskowej.
Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty 8
 • Formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Odpowiedzialność pracownicza.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
Ortopedyczne problemy osób starszych 8
 • Starzenie układu ruchu,  przemiany hormonalne, wpływ innych chorób i ich leczenia na układ ruchu.
 • Wydolność fizyczna - zmiany zachodzące wraz z wiekiem, metody oceny wydolności.
 • Ocena stanu kości, sposoby leczenia osteoporozy, zaników mięśniowych, rola ruchu w leczeniu.
 • Choroby i urazy układu ruchu w wieku starszym: leczenie zachowawcze i operacyjne.
 • Organizowanie leczenia ortopedycznego u osób starszych - współpraca z innymi specjalistami, fizjoterapeutą.
Kardiologiczne problemy osób starszych i rehabilitacja kardiologiczna 8
 • Zmiany w układzie krążenia w starszym wieku.
 • Przegląd typowych jednostek  chorobowych  oraz metody ich leczenie.
 • Rola ruchu i diety.
 • Rehabilitacja kardiologiczna.
Razem 174