Doradztwo zawodowe i coaching kariery

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Rynek pracy a funkcjonowanie doradztwa zawodowego 24
 • Podstawy prawa pracy, kodeks prawa pracy, elastyczne formy zatrudnienia
 • Prawne uwarunkowania DZ w UE 
 • Praca z osobą niepełnosprawna
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Metody rekrutacji 
Wprowadzenie do coachingu 16
 • Podstawy psychologiczne komunikacji coachingowej
 • Określanie stref komfortu i dyskomfortu oraz zarządzanie nimi
 • Motywacja i rezyliencja
 • Słuchanie i zadawanie pytań coachingowych
Warsztat trenera 16
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w prowadzeniu szkoleń
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Badanie efektywności szkoleń
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Elementy coachingu w pracy trenera
Coaching kariery 60
 • Coaching kariery,a doradztwo zawodowe.
 • Coaching kariery jako proces.
 • Postawa coacha w coachingu kariery
 • Specyfika pracy w coachingu kariery
 • Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery
 • Praca z wartościami i przekonaniami Klienta w procesie career coachingu - rola wartości w środowisku pracy
 • Coaching kariery a specyfika klienta (młodzież, klient biznesowy, klient zagrożony wykluczeniem społecznym)
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i tematami pojawiającymi się w kontakcie z Klientem.
 • Metody kreatywne w pracy coachingowej.
Narzędzia i metody w pracy doradcy zawodowego 8
 • Metoda Edukacyjna
 • Metoda Hiszpańska
 • Kurs Inspiracji
Metody komunikacji interpersonalnej w poradnictwie zawodowym 16
 • Bariery komunikacyjne
 • Znaczenie mowy ciała dla procesu komunikacji
 • Sztuka słuchania i pozyskiwania informacji
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych
Proces doradczy 20
 • Rozmowa doradcza
 • Doradztwo edukacyjne
 • Bilans kompetencji
 • Indywidualny Plan Działania (IPD)
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy 20
 • Analiza rynku pracy
 • Efektywne poszukiwanie ofert pracy
 • Analiza ofert pracy
 • Metody poszukiwania pracy
 • Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna
 • Profesjonalne dokumenty aplikacyjne
Metodyka i narzędzia pracy doradcy zawodowego z młodzieżą 8
 • Wewnątrzszkolny System Poradnictwa Zawodowego – podstawowe cele i zadania
 • Zadania Szkolnego Doradcy Zawodowego
 • Poradnictwo edukacyjne
RAZEM 188