Doradca podatkowy

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Źródła i wykładnia prawa podatkowego 8
 • Zasady dekodowania norm prawa podatkowego.
  Zasady dokonywania wykładni prawa podatkowego.
  Wpływ zmian w przepisach prawa podatkowego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.
Ogólne prawo podatkowe 8
 • Instytucje funkcjonujące w obrębie kwestii
  podatkowych.
 • Elementy konstrukcji podatku:
 • powstawanie zobowiązań podatkowych
 • zabezpieczanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
 • odpowiedzialności za zobowiązania
Szczegółowe prawo podatkowe - podatki dochodowe 24
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych.
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego:
  • ustalenia kosztów uzyskania przychodów
  • amortyzacja
 • Uproszczone formy opodatkowania:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa
Szczegółowe prawo podatkowe - pozostałe podatki 8
 • Konstrukcja specyfika i cechy charakterystyczne podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
  środków transportowych i podatku od spadków idarowizn.
 • Elementy konstrukcji podatków kształtujące w odmienny sposób sytuację prawną ze względu na
  rodzaj podmiotu, do którego się odnoszą.
Szczegółowe prawo podatkowe - podatek od towarów i usług 20
 • Konstrukcja podatku od wartości dodanej.
 • Przepisy krajowe i problematyka bezpośredniego stosowania przepisów wspólnotowych (dyrektywy i rozporządzenia).
 • Dorobek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i praktyka jego stosowania.
Prawo celne 16
 • Podstawowe zagadnienia obrotu towarowego z zagranicą.
 • Konsekwencje na gruncie prawa podatkowego, w tym podatku od towarów i usług.
Prawo dewizowe 4
 • Obrót dewizowy z zagranicą.
 • Dokonywanie obrotu pieniężnego.
Doradztwo podatkowe 4
 • Formalnoprawne zagadnienia związane z podejmowaniem i wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.
Kontrola skarbowa i podatkowa 8
 • Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
 • Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
 • Specyfika postępowań kontrolnych
Prawo karne skarbowe 8
 • Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
 • Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
 • Specyfika postępowań kontrolnych
Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo administracyjnego i egzekucyjnego w administracji 32
 • Postępowania podatkowe, których istotą jest rozstrzyganie przez organy podatkowe spraw z zakresu podatków.
 • Ochrona praw podatników i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu podatkowym.
 • Postępowania sądowo administracyjne, których celem jest kontrola prawidłowości rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu podatkowym oraz z postępowania egzekucyjnego.
 • Ingerencja w prawa podatnika (i innych podmiotów), mające na celu przymusowe wykonanie obowiązków podatkowych.
Rachunkowość podatkowa 40
 • Rachunkowość podatkowa jako narzędzie służące do prawidłowego dokonania rozliczenia zobowiązań podatkowych i ustalenia ich właściwej wysokości.
 • Prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy 8
 • Cel i zakres stosowania podatku akcyzowego.
 • Zgodność z regulacjami wspólnotowymi, z uwzględnieniem wymagań wynikających z harmonizacji podatku akcyzowego
Międzynarodowe prawo podatkowe 4
 • Funkcjonowanie podatków w relacjach międzypaństwowych.
 • Podwójne opodatkowanie.
 • Umowy międzypaństwowe określające reguły unikania podwójnego opodatkowania.
RAZEM 192