Dietetyka i planowanie żywienia

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy dietetyki ogólnej 22
 • Podstawowe zagadnienia związane z nauką o żywności i żywieniu (ewolucja odżywiania), rolą pożywienia, istotą zdrowego stylu życia, zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowia w aspekcie chorób cywilizacyjnych.
 • Ogólna charakterystyka etapów rozwojowych człowieka (od dzieciństwa do starości) oraz zmieniającego się zapotrzebowania na składniki odżywcze i energetyczne.
 • Podział produktów spożywczych, charakterystyka podstawowych grup żywności (białka, węglowodany, tłuszcze), ich rola w rozwoju człowieka oraz znaczenie wody i błonnika pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu.
 • Charakterystyka składników regulujących (witamin, substancji mineralnych) oraz ich rola w organizmie. Żywność wzbogacona i funkcjonalna oraz ekologiczna w żywieniu człowieka.
 • Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, energetyczne i regulujące w zależności od stanu fizjologicznego i zdrowotnego człowieka oraz stanu odżywienia.
 • Rodzaje i źródła zagrożeń zdrowotnych ze strony żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz działania ograniczające ujemny wpływ na zdrowie człowieka.
 • Skład organizmu człowieka, procesy przemiany materii, bilans energetyczny, procesy trawienia i wchłaniania składników pokarmowych oraz żywienie w alergiach, nietolerancji pokarmowej i zespołach złego wchłaniania.
 • Zapotrzebowanie energetyczne człowieka (podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii) oraz zapotrzebowanie na składniki odżywcze i regulujące w różnych okresach jego życia, stanu fizjologicznego i zdrowotnego oraz indywidualnych cech, jak: wiek, płeć, aktywność ruchowa.
Organizacja pracy zakładów żywienia zbiorowego 20
 • Istota gastronomii i usługi gastronomicznej. Definicja i cechy produktu gastronomicznego - cykl życia produktu gastronomicznego.
 • Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych.
 • Układ funkcjonalny pomieszczeń i stanowisk pracy oraz podstawowe wyposażenie gastronomiczne.
 • Maszyny i urządzenia stosowane w zakładach żywienia zbiorowego (otwartych i zamkniętych).
 • Podstawy organizowania pracy. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii. Wy-mogi sanitarno-higieniczne dla zakładów żywienia zbiorowego. Prawna ochrona pracy, zasady BHP i przepisów przeciw pożarowych.
 • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP             
 • Zadania  i czynności personelu na typowych stanowiskach produkcyjnych.
 • Metody sporządzania zapotrzebowania na surowce i półprodukty oraz sposoby organizacji zakupu żywności. Zasady gospodarki magazynowej.
 • Metody przetwarzania żywności.
 • Zasady opracowywania schematów blokowych procesów technologicznych produkcji potraw i napojów.
 • Zasady opracowywania receptur gastronomicznych.
 • Oferty gastronomiczne w zależności od specjalizacji zakładu. Projektowanie menu.
Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach cywilizacyjnych 18
 • Prewencja zaburzeń rozwojowych/ behawioralnych u dzieci i młodzieży. Analiza własnej diety pod kątem zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi.
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych - aspekt kliniczny.
 • Podstawy patofizjologii najczęściej spotykanych chorób oraz mechanizmów, poprzez które dieta może wpływać modulująco na ich powstawanie i przebieg
 • Zdrowa dieta jako element profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych:
 • Leczenie dietetyczne cukrzycy, w tym zdefiniowanie podstawowych pojęć (index glikemiczny, węglowodany jako składnik pokarmowy i wielu innych. Wpływ indeksu glikemicznego na glikemię i insulinemię posiłkową. Zestawy dietetyczne
 • dla chorych na cukrzycę w zależności od zapotrzebowania kalorycznego
 • -Leczenie dietetyczne zaburzeń lipidowych i innych chorób o podłożu sercowo-naczyniowym. Nabycie umiejętności układania zestawów dietetycznych u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.
 • Dieta a profilaktyka i leczenie nadciśnienia tętniczego.
 • Wpływ obróbki termicznej i mechanicznej na walory odżywcze i tempo wchłaniania pożywienia.
 • Obliczanie indeksu i ładunku glikemicznego podstawowych produktów żywieniowych
 • Choroby niezakaźne, jako przyczyna chorób i zgonów.
 • Poznanie głównych przyczyn śmiertelności w społeczeństwach rozwiniętych z określeniem znaczenia czynników behawioralnych w ich rozwoju.
 • Zapadalność i chorobowość na schorzenia cywilizacyjne.
 • Związek między dietą a chorobami cywilizacyjnymi.
 • Zasady niefarmakologicznej prewencji i leczenia chorób cywilizacyjnych.
 • Wpływ żywienia na występowanie chorób żywieniowo-zależnych i nowotworów.
 • Znaczenie diety w profilaktyce onkologicznej.
 • Poznanie produktów żywieniowych, których nadmierne bądź niedostateczne spożycie może mieć znaczenie w powstawaniu chorób nowotworowych.
Coaching zdrowia 16
 • Psychologiczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby.
 • Sesja coachingowa - struktura rozmowy coachingowej, budowanie kontaktu i tworzenie układu coachingowego. Technika GROW i SWOT w praktyce coachingu.
 • Coachingowy model pracy z pacjentem - teoria przywiązania, czynniki wspierające pracę z pacjentem.
 • Kompetencje coachingowe - komunikacja z pacjentem i rodziną, radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami i reakcjami. Inteligencja emocjonalna.
 • Choroby psychosomatyczne - teorie powstawania. Coaching w chorobach psychosomatycznych - świadomość w obszarze specyfiki danej choroby, budowanie siatki wsparcia społecznego, praca z, zaburzeniami lękowymi i traumą.
 • Kontakt ze służbą zdrowia - emocje w pracy w służbie zdrowia.
 • Przekonania i emocje w coachingu.
 • Efektywność osobista - ćwiczenia praktyczne.
 • Narzędzia terapeutyczne w coachingu.
 • Coaching dietetyczny - w poszukiwaniu motywacji pacjenta.
 • Coaching life balance - równowaga i spokój w życiu codziennym, witalność ciała i umysłu.
 • Techniki relaksacyjne i redukcji stresu - ćwiczenia praktyczne.
Poradnictwo dietetyczne
 • Ocena sposobu żywienia – wywiady żywieniowe różnymi metodami. Zadania praktyczne.
 • Symulacja i ocena wywiadu i porady dietetycznej.
 • Dietoterapia zespołu metabolicznego. Zadania praktyczne – plany dietoterapii.
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych
 • Planowanie racji pokarmowych i jadłospisów
 • Racjonalne żywienie w planowaniu żywienia zbiorowego dla różnych grup ludności i w zależności od rodzaju usług.
 • Oferty gastronomiczne w zależności od specjalizacji zakładu. Projektowanie menu.
 • Kalkulacja cen potraw i napojów.
 • Metody oceny jadłospisów
Suplementacja i fitoterapia 4
 • Historia i znaczenie ziołolecznictwa i suplementacji
 • Kategorie surowców zielarskich wraz z zasadami ich zbioru i konserwacji
 • Aktualne przepisy dotyczące suplementów diety oraz możliwości suplementacji w leczeniu niedoborów
 • Poszczególne rodzaje suplementów diety i ich zastosowanie, w tym roślinnych suplementów diety
 • Interakcje pomiędzy składnikami żywności a suplementami diety
 • Obowiązujące oświadczenia żywieniowe
 • Zagrożenia wynikające  ze stosowania nadmiaru suplementów diety.
 • Analiza jakości suplementów diety oraz preparatów roślinnych
 • Farmakognozja – charakterystyka dominujących roślinnych związków czynnych:- glikozydy,- steroidy, - flawonoidy, - związki fenolowe, - garbniki, kumaryny, - żywice, - alkaloidy, śluzy,- woski,-tłuszczowce, - olejki eteryczne i inne
 • Rośliny przyprawowe i ich znaczenie w fitoterapii
 • Roślinne związki biologicznie czynne w autoimmunologii
 • Związki naturalne w psychostymulacji (pamięć i koncentracja)
 • Alergeny roślinne oraz fitozwiązki biologiczne czynne o działaniu przeciwalergicznym
 • Roślinne związki aktywne w zapobieganiu i leczeniu schorzeń kardiologicznych
 • Rośliny trujące wykorzystywane w lecznictwie pod kontrolą lekarską
Ekologia i produkcja żywności ekologicznej 12
 • Ekologia – pojęcie, istota oraz zasady ekologicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Walory środowiska przyrodniczego i ich ochrona w aspekcie produkcji żywności.
 • Współczesny styl życia społeczeństwa, sposób odżywiania się, zachowania anty-zdrowotne oraz zagrożenia chorobami dieto-zależnymi. Nowe trendy w produkcji, przetwórstwie oraz modele konsumpcji żywności. Rola żywności ekologicznej we współczesnym modelu żywienia. Jakość żywności – pojęcie, elementy składowe oraz czynniki ograniczające wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • Charakterystyka rolnictwa ekologicznego. Zasady produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Podstawowe różnice między konwencjonalną, a ekologiczną produkcją żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Specyfika uprawy roślin i chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Korzyści środowiskowe z ekologicznych metod produkcji żywności oraz popytu na produkty rolnictwa ekologicznego.
 • Charakterystyka żywności ekologicznej - definicje, zalety stosowania oraz ograniczenia. Jakość żywności ekologicznej oraz czynniki warunkujące jej wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne. Walory odżywcze i organoleptyczne żywności ekologicznej w porównaniu do żywności konwencjonalnej.
 • Korzyści zdrowotne dla człowieka z ekologicznych metod produkcji i konsumpcji żywności organicznej. Motywacje konsumentów przy wyborze żywności ekologicznej oraz profil konsumenta ekologicznego.
 • Kontrola i nadzór w produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Certyfikacja gospodarstwa ekologicznych oraz znakowanie produktów ekologicznych. Uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych oraz obrotu produktami ekologicznymi.
 • Marketing żywności ekologicznej – metody promocji i dystrybucji oraz ograniczenia. Kanały dystrybucji żywności ekologicznej – rodzaje sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. Zakres oferty handlowej produktów ekologicznych w Polsce oraz w województwie podkarpackim.
Diety roślinne i alternatywne 12
 • Historia diet alternatywnych.
 • Diety alternatywne w świetle dowodów naukowych.
 • Bezpieczna redukcja masy ciała w kontekście popularnych diet alternatywnych.
 • Posty ilościowe i jakościowe – znaczenie kulturowe i zdrowotne
 • Przegląd diet eliminacyjnych. Wegetarianizm jako wyjątkowy przykład eliminacyjnej diety alternatywnej.
 • Karnizm i gatunkowizm, jako niewidoczne systemy przekonań warunkujące spożywanie określonych gatunków zwierząt.
 • Diety roślinne wobec obowiązujących standardów żywienia. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej a weganizm.
 • Zagrożenia i szanse płynące z ograniczenia produktów odzwierzęcych. Weganizm a wartości etyczne, zdrowotne i środowiskowe.
 • Diety alternatywne a problemy zdrowotne. Żywienie człowieka w różnych stanach chorobowych. 
Kultura żywieniowa a turystyka wypoczynek i rekreacja 16
 • Kultura żywieniowa, etnodietetyka i podstawy organizacji pracy w gastronomii. Zasady gościnności i obsługa konsumenta w zakładzie gastronomicznym.
 • Elementy składowe kultury kulinarnej.
 • Zwyczaje żywieniowe w Polsce i na świecie. Symboliczne znaczenie żywności i wpływ religii na żywienie.
 • Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa – czynniki klimatyczne, ekonomiczne, kulturowe, społeczne i psychologiczne.
 • Warunki biometeorologiczne a żywienie w turystyce. Odżywianie w gorącym i zimnym klimacie.
 • Organizacja żywienia w różnych formach turystyki i rekreacji, dla zróżnicowanych wiekowo grup turystycznych, w tym cudzoziemców.
 • Planowanie żywienia na wycieczkach, “zielonych szkołach”, obozach, campingach, w schroniskach i agroturystyce oraz środkach transportu.
 • Zależność odżywiania od różnych wysiłków w turystyce i sporcie, aktywnym wypoczynku i rekreacji fizycznej.
 • Czynniki rozwoju turystyki kulinarnej, ekoturystyki, szlaków kulinarnych, imprez kulinarnych oraz działalności kulinarnej muzeów skansenowskich.
Dietoterapia pediatryczna i geriatryczna 16
 • Etapy rozwoju człowieka. Ocena stanu odżywienia dzieci i człowieka starszego.
 • Pomiary antropometryczne. Normy żywieniowe dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Zasady i schemat żywienia niemowląt za pomocą mleka matki lub mieszanek mlekozastępczych. 
 • Zasady żywienia dzieci małych, w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. 
 • Żywienie dzieci w chorobach metabolicznych, chorobach dietozależnych, chorobach przewodu pokarmowego, neurologicznych, nerek itd.
 • Fizjologia procesów starzenia się w aspekcie potrzeb żywieniowych.
 • Starzenie się w kontekście jednostki i populacji – sytuacja demograficzna w
 • Polsce i na świecie, ośrodki długowieczności, teorie starzenia
 • Żywienie osób w wieku podeszłym. Niedobory pokarmowe. Problem niedożywienia
 • Najczęstsze błędy w żywieniu osób starszych, ich konsekwencje zdrowotne i
 • możliwości zapobiegania
 • Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych – choroba Alzheimera i Parkinsona
 • Żywienie osób starszych z niedożywieniem, sarkopenią, zespołem słabości
 • Aktywność ludzi w wieku podeszłym
Dietoterapia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych 14
 • Definicje alergii, pseudoalergii, nietolerancji i awersji pokarmowej.
 • Podstawowe informacje nt. systemu odpornościowego człowieka.
 • Podział i charakterystyka reakcji alergicznych.
 • Główne alergeny pokarmowe.
 • Metody redukcji alergenności składników żywności.
 • Zapobieganie zanieczyszczaniu żywności składnikami alergennymi (zanieczyszczenia krzyżowe).
 •  Uwarunkowania występowania alergii pokarmowych
 • Terminologia i pojęcia z zakresu alergologii i nietolerancji pokarmowej.
 • Charakterystyka naturalnych alergenów występujących w produktach spożywczych
 • Specyfikacja dotycząca oznaczenia substancji alergizujących z żywieniu zbiorowym.
 • Mieszanki mlekozastępcze dostępne na rynku. Ich podział i zastosowanie.
 • Metody modyfikacji zwyczajowej diety w zależności od występującej nietolerancji
 •  lub alergii pokarmowej (białko mleka, laktoza, jaja, ryby, orzechy, fruktoza)
 • Reakcje krzyżowe.
 • Postępowanie dietetyczne w celiakii i alergii na gluten. 
Technologia żywności i żywienia z towaroznawstwem 20
 • Rola żywności w zapewnieniu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.
 • Składniki pokarmowe, rodzaje i funkcje.
 • Istota, zakres i zadania nauki technologii żywności, żywienia oraz towaroznawstwa.
 • Podstawowe procesy technologiczne w produkcji i przetwórstwie żywności oraz zasady i metody oceny towaroznawczej produktów żywnościowych.
 • Zasady racjonalnego zachowania żywieniowego i zdrowotnego.
 • Warunki i metody produkcji żywności oraz nowe trendy w produkcji i przetwórstwie żywności.
 • Istota, zakres i zadania nauki technologii żywności, żywienia i towaroznawstwa oraz charakterystyka zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.
 • Podstawowe procesy technologiczne w produkcji żywności (produkcja pierwotna), jej przetwórstwie oraz zasady i metody oceny towaroznawczej produktów żywnościowych.
 • Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych żywności oraz metody oceny jakości żywności.
 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność ekologiczna w produkcji i przetwórstwie żywności.