Dietetyka i planowanie żywienia

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy dietetyki ogólnej 12
 • Podstawowe zagadnienia związane z nauką o żywności i żywieniu (ewolucja odżywiania), rolą pożywienia, istotą zdrowego stylu życia, zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowia w aspekcie chorób cywilizacyjnych.
 • Ogólna charakterystyka etapów rozwojowych człowieka (od dzieciństwa do starości) oraz zmieniającego się zapotrzebowania na składniki odżywcze i energetyczne.
 • Podział produktów spożywczych, charakterystyka podstawowych grup żywności (białka, węglowodany, tłuszcze), ich rola w rozwoju człowieka oraz znaczenie wody i błonnika pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu.
 • Charakterystyka składników regulujących (witamin, substancji mineralnych) oraz ich rola w organizmie. Żywność wzbogacona i funkcjonalna oraz ekologiczna w żywieniu człowieka.
 • Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, energetyczne i regulujące w zależności od stanu fizjologicznego i zdrowotnego człowieka oraz stanu odżywienia.
 • Rodzaje i źródła zagrożeń zdrowotnych ze strony żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz działania ograniczające ujemny wpływ na zdrowie człowieka.
 • Skład organizmu człowieka, procesy przemiany materii, bilans energetyczny, procesy trawienia i wchłaniania składników pokarmowych oraz żywienie w alergiach, nietolerancji pokarmowej i zespołach złego wchłaniania.
 • Zapotrzebowanie energetyczne człowieka (podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii) oraz zapotrzebowanie na składniki odżywcze i regulujące w różnych okresach jego życia, stanu fizjologicznego i zdrowotnego oraz indywidualnych cech, jak: wiek, płeć, aktywność ruchowa.
Edukacja żywieniowa w praktyce 12
 • Etapy indywidualnej porady dietetycznej – wskazanie elementów edukacyjnych podczas wizyty, sposobu ich prowadzenia i wdrażania.
 • Interpretacja wyników składu ciała – jako istotny element edukacyjny podczas wizyty u Dietetyka.
 • Budowanie świadomości pacjenta jako podstawa do edukacji żywieniowej – rodzaje potrzeb, modele motywacji pacjenta.
 • Komunikacja interpersonalna podczas edukacji żywieniowej, czyli jak znaleźć wspólny język z pacjentem. Techniki aktywnego słuchania, rodzaje pytań, bariery komunikacyjne, rodzaje osobowości.
 • Narzędzia online i offline, które można wykorzystać do edukacji żywieniowej pacjentów.
 • Prezentacja multimedialna, jako jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów w edukacji – jak ją przygotować, by spełniała swoje funkcje. Alternatywne rozwiązania.
 • Edukacja żywieniowa rodzica z dzieckiem – etapy porady dietetycznej, istotne elementy komunikacji interpersonalnej.
 • Warsztaty i szkolenia – dobranie grupy docelowej, określenie zakresu materiału, dobranie narzędzi edukacyjnych.
 • Grupy odbiorców – podział ze względu na aspekt rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego – jako element wyjściowy do planowania edukacji żywieniowej.
 • Warsztaty i szkolenia grupowe jako element edukacji żywieniowej w grupie – niezbędne elementy w wystąpieniach publicznych
Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach cywilizacyjnych 24
 • Prewencja zaburzeń rozwojowych/ behawioralnych u dzieci i młodzieży. Analiza własnej diety pod kątem zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi.
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych - aspekt kliniczny.
 • Podstawy patofizjologii najczęściej spotykanych chorób oraz mechanizmów, poprzez które dieta może wpływać modulująco na ich powstawanie i przebieg
 • Zdrowa dieta jako element profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych
 • Leczenie dietetyczne cukrzycy, w tym zdefiniowanie podstawowych pojęć (index glikemiczny, węglowodany jako składnik pokarmowy i wielu innych. Wpływ indeksu glikemicznego na glikemię i insulinemię posiłkową.
 • Zestawy dietetyczne dla chorych na cukrzycę w zależności od zapotrzebowania kalorycznego
 • -Leczenie dietetyczne zaburzeń lipidowych i innych chorób o podłożu sercowo-naczyniowym. Nabycie umiejętności układania zestawów dietetycznych u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.
 • Dieta a profilaktyka i leczenie nadciśnienia tętniczego.
 • Wpływ obróbki termicznej i mechanicznej na walory odżywcze i tempo wchłaniania pożywienia.
 • Obliczanie indeksu i ładunku glikemicznego podstawowych produktów żywieniowych
 • Choroby niezakaźne, jako przyczyna chorób i zgonów.
 • Poznanie głównych przyczyn śmiertelności w społeczeństwach rozwiniętych z określeniem znaczenia czynników behawioralnych w ich rozwoju.
 • Zapadalność i chorobowość na schorzenia cywilizacyjne.
 • Związek między dietą a chorobami cywilizacyjnymi.
 • Zasady niefarmakologicznej prewencji i leczenia chorób cywilizacyjnych.
 • Wpływ żywienia na występowanie chorób żywieniowo-zależnych i nowotworów.
 • Znaczenie diety w profilaktyce onkologicznej.
 • Poznanie produktów żywieniowych, których nadmierne bądź niedostateczne spożycie może mieć znaczenie w powstawaniu chorób nowotworowych.
Coaching zdrowia 16
 • Psychologiczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby.
 • Sesja coachingowa - struktura rozmowy coachingowej, budowanie kontaktu i tworzenie układu coachingowego. Technika GROW i SWOT w praktyce coachingu.
 • Coachingowy model pracy z pacjentem - teoria przywiązania, czynniki wspierające pracę z pacjentem.
 • Kompetencje coachingowe - komunikacja z pacjentem i rodziną, radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami i reakcjami. Inteligencja emocjonalna.
 • Choroby psychosomatyczne - teorie powstawania. Coaching w chorobach psychosomatycznych - świadomość w obszarze specyfiki danej choroby, budowanie siatki wsparcia społecznego, praca z, zaburzeniami lękowymi i traumą.
 • Kontakt z ochroną zdrowia - emocje w pracy w ochronie zdrowia.
 • Przekonania i emocje w coachingu.
 • Efektywność osobista - ćwiczenia praktyczne.
 • Narzędzia terapeutyczne w coachingu.
 • Coaching dietetyczny - w poszukiwaniu motywacji pacjenta.
 • Coaching life balance - równowaga i spokój w życiu codziennym, witalność ciała i umysłu.
 • Techniki relaksacyjne i redukcji stresu - ćwiczenia praktyczne.
Poradnictwo dietetyczne 24
 • Ocena sposobu żywienia – wywiady żywieniowe różnymi metodami. Zadania praktyczne.
 • Symulacja i ocena wywiadu i porady dietetycznej.
 • Dietoterapia zespołu metabolicznego. Zadania praktyczne – plany dietoterapii.
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych
 • Planowanie racji pokarmowych i jadłospisów
 • Racjonalne żywienie w planowaniu żywienia zbiorowego dla różnych grup ludności i w zależności od rodzaju usług.
 • Oferty gastronomiczne w zależności od specjalizacji zakładu. Projektowanie menu.
 • Kalkulacja cen potraw i napojów.
 • Metody oceny jadłospisów
Technologia żywności i podstawy ekologii 16
 • Podstawowe procesy technologiczne w produkcji i przetwórstwie żywności oraz zasady i metody oceny towaroznawczej produktów żywnościowych.
 • Warunki i metody produkcji żywności oraz nowe trendy w produkcji i przetwórstwie żywności.
 • Istota, zakres i zadania nauki technologii żywności, żywienia i towaroznawstwa oraz charakterystyka zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.
 • Podstawowe procesy technologiczne w produkcji żywności (produkcja pierwotna), jej przetwórstwie oraz zasady i metody oceny towaroznawczej produktów żywnościowych.
 • Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych żywności oraz metody oceny jakości żywności.
 • Ekologia – pojęcie, istota oraz zasady ekologicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Walory środowiska przyrodniczego i ich ochrona w aspekcie produkcji żywności.
 • Współczesny styl życia społeczeństwa, sposób odżywiania się, zachowania anty-zdrowotne oraz zagrożenia chorobami dieto-zależnymi. Nowe trendy w produkcji, przetwórstwie oraz modele konsumpcji żywności. Rola żywności ekologicznej we współczesnym modelu żywienia. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego. Zasady produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Podstawowe różnice między konwencjonalną, a ekologiczną produkcją żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Specyfika uprawy roślin i chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Korzyści środowiskowe z ekologicznych metod produkcji żywności oraz popytu na produkty rolnictwa ekologicznego.
 • Charakterystyka żywności ekologicznej - definicje, zalety stosowania oraz ograniczenia. Jakość żywności ekologicznej oraz czynniki warunkujące jej wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne.
 • Korzyści zdrowotne dla człowieka z ekologicznych metod produkcji i konsumpcji żywności organicznej. Motywacje konsumentów przy wyborze żywności ekologicznej oraz profil konsumenta ekologicznego.
 • Certyfikacja gospodarstwa ekologicznych oraz znakowanie produktów ekologicznych. Uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych oraz obrotu produktami ekologicznymi.
Diety roślinne i alternatywne 12
 • Historia diet alternatywnych.
 • Diety alternatywne w świetle dowodów naukowych.
 • Bezpieczna redukcja masy ciała w kontekście popularnych diet alternatywnych.
 • Posty ilościowe i jakościowe – znaczenie kulturowe i zdrowotne
 • Przegląd diet eliminacyjnych. Wegetarianizm jako wyjątkowy przykład eliminacyjnej diety alternatywnej.
 • Karnizm i gatunkowizm, jako niewidoczne systemy przekonań warunkujące spożywanie określonych gatunków zwierząt.
 • Diety roślinne wobec obowiązujących standardów żywienia. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej a weganizm.
 • Zagrożenia i szanse płynące z ograniczenia produktów odzwierzęcych. Weganizm a wartości etyczne, zdrowotne i środowiskowe.
 • Diety alternatywne a problemy zdrowotne. Żywienie człowieka w różnych stanach chorobowych. 
Podstawy dietetyki sportowej 16
 • Fizjologia wysiłku fizycznego. Źródła energii podczas aktywności
 • Tłuszcze, białka, węglowodany – metabolizm i rola w wysiłku fizycznym
 • Dostosowywanie makroskładników w diecie sportowca – analiza przypadków.
 • Planowanie diety dla sportowca
 • Żywienie przed, w trakcie i po treningu
 • Ładowanie węglowodanami
 • Odżywianie w czasie treningu. Regeneracja potreningowa
 • Ocena zapotrzebowania na płyny w diecie sportowca?
 • Nawodnienie a wyniki w sporcie
 • Triada sportsmenek – konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania
 • Suplementy i odżywki w sporcie
Dietoterapia pediatryczna i geriatryczna 24
 • Etapy rozwoju człowieka. Ocena stanu odżywienia dziecka i człowieka starszego.
 • Pomiary antropometryczne. Normy żywieniowe dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Zasady i schemat żywienia niemowląt za pomocą mleka matki lub mieszanek mlekozastępczych. 
 • Zasady żywienia dzieci małych, w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. 
 • Żywienie dzieci w chorobach metabolicznych, chorobach dietozależnych, chorobach przewodu pokarmowego, neurologicznych, nerek itd.
 • Fizjologia procesów starzenia się w aspekcie potrzeb żywieniowych.
 • Starzenie się w kontekście jednostki i populacji – sytuacja demograficzna wPolsce i na świecie, ośrodki długowieczności, teorie starzenia
 • Żywienie osób w wieku podeszłym. Niedobory pokarmowe. Problem niedożywienia
 • Najczęstsze błędy w żywieniu osób starszych, ich konsekwencje zdrowotne i możliwości zapobiegania
 • Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych – choroba Alzheimera i Parkinsona
 • Żywienie osób starszych z niedożywieniem, sarkopenią, zespołem słabości
 • Aktywność ludzi w wieku podeszłym
Dietoterapia w alergiach i nietolerancjach pokarmowych 12
 • Definicje alergii, pseudoalergii, nietolerancji i awersji pokarmowej.
 • Podstawowe informacje nt. systemu odpornościowego człowieka.
 • Podział i charakterystyka reakcji alergicznych.
 • Główne alergeny pokarmowe.
 • Metody redukcji alergenności składników żywności.
 • Zapobieganie zanieczyszczaniu żywności składnikami alergennymi (zanieczyszczenia krzyżowe).
 •  Uwarunkowania występowania alergii pokarmowych
 • Terminologia i pojęcia z zakresu alergologii i nietolerancji pokarmowej.
 • Charakterystyka naturalnych alergenów występujących w produktach spożywczych
 • Specyfikacja dotycząca oznaczenia substancji alergizujących z żywieniu zbiorowym.
 • Mieszanki mlekozastępcze dostępne na rynku. Ich podział i zastosowanie.
 • Metody modyfikacji zwyczajowej diety w zależności od występującej nietolerancji lub alergii pokarmowej (białko mleka, laktoza, jaja, ryby, orzechy, fruktoza)
 • Reakcje krzyżowe.
 • Postępowanie dietetyczne w celiakii i alergii na gluten. 
Żywienie kobiet ciężarnych i w okresie laktacji 16
 • Fizjologia ciąży.
 • Stan odżywienia matki a zdrowie dziecka.
 • Zasady żywienia kobiety ciężarnej w poszczególnych trymestrach. Normy żywieniowe.
 • Żywienie w dolegliwościach typowych dla ciąży
 • Ciąża u kobiety przewlekłe chorej
 • Fizjologia okresu laktacji. Zasady racjonalnego żywienia kobiety karmiącej piersią. Normy żywieniowe.
 • Wpływ składników odżywczych na jakość pokarmu
RAZEM: 184