Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Programowe i sprzętowe środki bezpieczeństwa 24
 • Rozwiązania techniczne i organizacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym
 • Budowa, potencjalne sposoby wykorzystania platform sprzętowych i potencjalne słabości systemów bezpieczeństwa
 • Narzędzia monitorowania potencjalnych zagrożeń dla systemów i sieci
 • Metody szyfrowania komunikacji
 • Wykrywanie zagrożeń i podatności
 • Przeprowadzanie ataków na łamanie haseł
 • Metody bezpiecznego połączenia z hostem zdalnym
 • Umacnianie ochrony systemu Linux
 • Analiza sieci w systemie Linux
Infrastruktura kluczy jawnych 12
 • Elementy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej wykorzystywane w podpisie elektronicznym i infrastrukturze klucza publicznego.
 • Struktura, usługi, metody zarządzania komponentami infrastruktury klucza publicznego. Zasady działania podpisu elektronicznego.
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego oraz infrastruktury klucza publicznego w praktyce biznesowej.
 • Metody szyfrowania tekstów jawnych, integralności danych cyfrowych, funkcji hashujących, przykłady wykorzystania funkcji skrótu.
 • Sposoby wykorzystania urzędów certyfikujących do zarządzania usługami infrastruktury kluczy jawnych.
Bezpieczeństwo fizyczne i systemy ochronne 8
 • Podstawowa terminologia z obszaru bezpieczeństwa oraz ochrony osób i obiektów.
 • Polityka bezpieczeństwa instytucji i przedsiębiorstw w odniesieniu do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z technologiami komputerowymi.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną, wymagane procedury bezpieczeństwa, czynnik ludzki w bezpieczeństwie.
 • Analiza systemów technicznego zabezpieczenia obiektów (Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW), Systemu Sygnalizacji Napadu (SSN), Systemu Monitoringu (CCTV), Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSPoż.)).
Ochrona danych osobowych w systemach informacyjnych 12
 • Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkownika.
 • Prywatność danych użytkownika w kontekście wykorzystania ich w systemach informatycznych oraz serwisach internetowych.
 • Zagadnienia prawne ochrony danych osobowych.
 • Technologiczne rozwiązania ochrony danych, analiza danych w spoczynku oraz danych w transporcie.
 • Dokumenty polityki ochrony danych osobowych oraz danych wykorzystywanych przez systemy informatyczne.
 • case studies z rzeczywistych wycieków danych.
Prawne podstawy bezpieczeństwa informacyjnego 8
 • Kontekst prawny i proceduralny bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Znaczenie konieczności ochrony informacji niejawnych.
 • Akty prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.
Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. I 28
 • Projektowanie złożonych systemów informatycznych z uwzględnieniem występujących zależności pomiędzy komponentami systemu.
 • Metody i narzędzia wykorzystywane do zwiększania poziomu bezpieczeństwa.
 • Metody zabezpieczeń stosowanych na urządzeniach sieciowych z uwzględnieniem możliwych zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Projektowanie i testowanie mechanizmów ochronnych oraz ich synergia z poszczególnymi komponentami całego systemu informatycznego i informacyjnego.
 • Podatności sieci komputerowej na ataki, metody uwierzytelniania, zabezpieczanie urządzeń sieciowych, filtrowanie ruchu oraz ograniczanie ataków na sieć, wykorzystanie elementów kryptografii do autentykacji i zapewnienia integralności danych, konfiguracja sieci VPN.
Administrowanie bezpieczeństwem 8
 • Podstawowe zagrożenia dla systemów operacyjnych oraz kierunki rozwoju bezpieczeństwa komputerowego.
 • Metody poprawy bezpieczeństwa serwerów WEB oraz DNS.
 • Technologie bezpiecznej administracji Linux oraz Windows
 • Analiza logów systemowych i bezpieczeństwa aktywnej zawartości.
 • Wdrażanie metod bezpieczeństwa urządzeń końcowych poprzez wykorzystanie narzędzi administrowania grupowego.
Polityki bezpieczeństwa – projektowanie i wdrożenie 16
 • Polityka bezpieczeństwa oraz metodyki jej tworzenia.
 • Obszary polityki bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwo fizyczne i autentykacja oraz bezpieczeństwo usług.
 • Praktyczne metody przygotowania polityki bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw o różnym profilu funkcjonowania.
 • Sposoby obsługi polityki bezpieczeństwa, zasady niezawodnej pracy jak i uzgodnienia, wdrożenia i konserwacji przygotowanego dokumentu.
 • Dokumenty normatywne oraz zasoby pomocne w opracowaniu polityki bezpieczeństwa.
Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych 8
 • Metody oceny ryzyka oraz przykłady ich implementacji.
 • Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz metodami ograniczania ryzyka.
 • Analiza, ograniczania, szacowanie ryzyka, dokumentowanie prac nad analizą ryzyka.
Reagowanie na incydenty i informatyka śledcza 16
 • Incydenty w kontekście bezpieczeństwa informatycznego, metod wykrywania oraz reagowania na nie.
 • Proces pracy ze zdarzeniami oraz wybrane typy ataków i możliwe wektory ataku.
 • Sposoby przeprowadzania analizy incydentu w kontekście wyciągnięcia wniosków i opracowania strategii powrotu do normalnego działania systemu informacyjnego.
 • Analiza dowodowa w zakresie wykrytych incydentów bezpieczeństwa.
 • Sposoby analizy systemów plików, zasobów sprzętowych komputera oraz ruchu sieciowego.
 • Metody zbierania cyfrowych danych dowodowych na temat stwierdzonych incydentów bezpieczeństwa.
 • Case study - przeprowadzenie procesu reakcji na incydenty.
Audyt cyberbezpieczeństwa 16
 • Rodzaje audytu bezpieczeństwa oraz sposoby jego przeprowadzania. Z
 • Monitorowanie systemów i sieci komputerowych.
 • Metodologiczne i formalno-prawnych podstawy audytu systemu informacyjnego, w tym treści opartych o standard ISO27000.
 • Metody i środki skanowania systemów IT, sieci komputerowych.
 • Funkcjonowanie podstawowych narzędzi monitoringu sieci: SNMP, NetFlow, SPAN, VSPAN, RSPAN.
Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. II 36
 • Obsługa systemów operacyjnych pod kątem zabezpieczania przed możliwymi atakami. Planowanie i integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin prowadzących do realizacji ataków na sieć lub system operacyjny.
 • Eksperymenty związanych z bezpieczeństwem infrastruktury.
 • Analiza, monitorowanie i zarządzanie zachowaniem systemów Windows oraz Linux.
 • Metody i narzędzia wykorzystywane w kontekście zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów oraz infrastruktury.
 • Badanie profilu cyberataków, bezpieczeństwo systemu Windows i Linux, Badanie aplikacji i usług sieciowych pod kątem podatności na ataki, szyfrowanie i deszyfrowanie danych, narzędzia monitoringu sieci
Razem 192