Coaching i NLP

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zasady kreatywnej komunikacji 10
 • Modele Świadomego działania i mapy rzeczywistości :

  1. wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiązywania problemów,
  2. związki pomiędzy językiem, zmysłami i zachowaniem,
  3. wzory organizacji doświadczeń (czas, rola, znaczenie),
  4. indywidualne i kulturowe style zachowań i motywacji.

   

 • Zasady skutecznej komunikacji

  1. systemy porozumiewania się i sposoby ich rozpoznawania,
  2. język ciała,
  3. rodzaje i sposoby przetwarzania informacji,
  4. zmysły i  ich  formy  językowe,
  5. rozpoznawania języka  ciała,
  6. systemy reprezentacji i ruchy oczu.
Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – warunkowanie i kotwiczenie. 6

Rodzaje kotwic

 • wizualne: gesty, mimika, postawa ciała, konkretne miejsce w pomieszczeniu,
 • audytywne: dźwięk, głos, głośność, melodia,
 • kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch.

Stosowanie wybranych strategii

 • łączenie kotwiczeń,
 • okrąg możliwości,
 • łańcuch możliwości.
Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - metamodel języka. 8
 • Poziomy dialogu wewnętrznego.
 • Filtry sensoryczne
  • generalizacje (uogólnienia),
  • kasowania (wymazywanie),
  • zniekształcania (fantazjowanie).
 • Meta Model jako Zaawansowana Technika Psychologicznej Perswazji.
Podstawy psychologii perswazji 22
 • Model Miltona Ericksona (trans i techniki indukcji  transu)
 • Język perswazji
  • podstawowe konstrukcje lingwistyczne,
  • zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:
  • implikacje i ich rodzaje,
  • presupozycje i główne ich typy,
  • konwersacyjny Model Miltona,
  • „niewidoczna” hipnoza,
  • praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii,
  • bajki, metafory.
Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów. Model Dilts’a, coaching wielopoziomowy 18
 • Struktury nieświadome
  • poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarządzaniu,
  • hierarchie przekonań,
  • zmiany i rozwiązywanie konfliktów na poziomie wartości,
 • Kryteria właściwego formułowania celów zawodowych i osobistych.
 • Określenie celu za  pomocą  poziomów  neurologicznych.
 • Techniki poprawiania relacji interpersonalnych (Meta mirror.)

 

Modele kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności 20
 • Sposoby rozpoznawania i umiejętność wykorzystania submodalności
  • zmiana rangi problemu przez zmianę jego submodalności,
  • zmiana krytycznych submodalności i nasilanie pozytywnego doświadczenia,
  • reframing,
  • metoda Ziuup,
  • odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalności,
 • Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami
Modele wewnętrznych transformacji. Modele przebudowy i core transformation 20
 • Zmiany na poziomie przekonań, emocji, nawyków, zachowania (łańcuchy wartości)
 • Zarządzanie zmianą:
  • etapy wprowadzania zmian,
  • możliwe reakcje na zmiany,
  • opór i metody pracy z oporem,
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów w systemie przebudów: znaczenia, kontekstu, rokowań (model „przebudowy w 6 krokach”).
Modelowanie i metaprogramy 20
 • Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania
  • model TOTE,
  • strategie rozwiązywania problemów,
  • analiza S.C.O.R.E.,
  • strategia Walta Disney’a.
 • Metaprogramy:
  • zorientowanie od / do,
  • punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz,
  • orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość,
  • skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?)
  • dla kogo: dla mnie / innych / nas,
  • opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)
   • podobnie / różnie,
   • całkowicie / niecałkowicie,
   • aktywnie / pasywnie.
Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem 10
 • Linia czasu.
 • Rozwiązywanie problemów na linii czasu.
 • Integracja celu na linii czasu.
 • Reimprinting.
Wprowadzenie do coachingu 16
 • Zasady ogólne: definicje i zakres coachingu.
 • Istota procesu coachingowego.
 • Kontrakt – sposób i zasady zawierania.
 • Model GROW.
 • Coaching w ujęciu NLP.
 • Przegląd form doradztwa - coaching na tle innych działań pomocowych:
  • mentoringu,
  • tutoringu,
  • consultingu,
 • Organizacyjne ustawienia systemowe jako szczególna  forma coachingu
Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI 20
 • Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania
  • model TOTE,
  • strategie rozwiązywania problemów,
  • analiza S.C.O.R.E.,
  • strategia Walta Disney’a.
 • Metaprogramy:
  • zorientowanie od / do,
  • punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz,
  • orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość,
  • skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?)
  • dla kogo: dla mnie / innych / nas,
  • opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)
   • podobnie / różnie,
   • całkowicie / niecałkowicie,
   • aktywnie / pasywnie.
Coaching menadżerski 14
 • Wdrażanie coachingu w organizacji.
 • Rola wewnętrznego coacha.
 • Przygotowanie menadżera do pełnienia roli coacha i  wykorzystania coachingu w procesie budowania zespołu.
Coaching systemowy w oparciu o modele Batesona, Satir i Hellingera 16
 • Organizacja jako całościowy model
 • Wprowadzanie zmian w organizacji
 • Modele analizy sytuacji i wprowadzania zmian w organizacji
Praca własna i superwizja 18
 • Dwa własne doświadczenia coachingowe
  • coaching z uczestnikami treningu,
  • coaching z klientem z własnej grupy docelowej.
 • Dwa doświadczenia jako osoba poddana procesowi coachingu
  • z uczestnikami treningu,
  • z profesjonalnym coachem.
SUMA 218