Asystent medyczny

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

System ochrony zdrowia w Polsce 16
 • Modele systemu ochrony zdrowia. Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia
 • Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia
 • Status świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy
 • Rodzaje świadczeń gwarantowanych
 • Podsystemy ochrony zdrowia w Polsce
 • Rola asystenta medycznego w SOZ
Działalność lecznicza – aspekty prawne 12
 • Źródła prawa w ochronie zdrowia
 • Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka
 • Ustawowe warunki tworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej
Psychologia z elementami komunikacji 12
 • Konflikt na różnych stopniach organizacji
 • Zarządzanie sobą w konflikcie
 • Specyfika sytuacji trudnych w kontakcie z klientem/pacjentem oraz sposoby na ich minimalizowanie
 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia
 • Bariery skutecznej komunikacji
Prawa pacjenta 8
 • Pojęcie i źródła praw pacjenta
 • Przegląd i charakterystyka powszechnych praw pacjenta
 • Realizacja praw pacjenta w praktyce PWDL
Obsługa pacjenta 8
 • Typy osobowości pacjenta
 • Umiejętności usprawniające proces obsługi klienta
 • Asertywność w kontakcie z pacjentem
 • Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta
 • Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk
 • Typy osobowości pacjenta
 • Umiejętności usprawniające proces obsługi klienta
 • Asertywność w kontakcie z pacjentem
 • Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta
 • Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk
Podstawy anatomii 12
 • Komórka, tkanka, narząd
 • Układ krążenia
 • Układ oddechowy
 • Układ pokarmowy (trawienny)
 • Układ moczowo-płciowy
 • Układ nerwowy
 • Kości i mięśnie
Podstawy epidemiologii 8
 • Podstawowe pojęcia związane z epidemiologią
 • Rodzaje badań epidemiologicznych
 • Mierniki zdrowia zbiorowego: zapadalność, chorobowość, umieralność ogólna
 • Epidemiologia chorób zakaźnych-wybrane zagadnienia
 • Epidemiologia wybranych chorób niezakaźnych
Podstawowe badania diagnostyczne 8
 • Rodzaje badań diagnostycznych
 • Przegląd badań diagnostyki obrazowej
 • Przegląd podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej
 • Skierowania na badania diagnostyczne.
Encyklopedia leków 12
 • Pojęcie, rodzaje i postacie leków. Lek a suplement diety
 • Kategorie dostępności leków dla pacjenta
 • Przegląd popularnych grup leków
 • Zasady wystawiania i realizacji recept
Dokumentacja medyczna 8
 • Źródła prawa w zakresie dokumentacji medycznej
 • Pojęcie i rodzaje dokumentacji medycznej
 • Zawartość dokumentacji medycznej i zasady jej prowadzenia
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Ochrona danych osobowych 8
 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Wymogi RODO
 • Ochrona danych osobowych pacjentów w praktyce PWDL
Propedeutyka medycyny 16
 • Definicja zdrowia i choroby. Mierniki zdrowia
 • Elementy badania lekarskiego
 • Choroby układu krążenia
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu nerwowego
 • Inne wybrane choroby
Kodowanie medyczne 12
 • Źródła prawa w zakresie kodowania
 • Klasyfikacja ICD 9, 10
 • Katalog świadczeń
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ 12
 • Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ
 • Przedmiot umowy z NFZ i przygotowanie oferty
 • Przebieg procedury konkursowej
 • Zawarcie umowy z NFZ oraz warunki jej realizacji
Warsztaty – wybrane czynności zawodowe (e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania) 8
 • Podstawy prawne i rozwój EDM
 • Zasady tworzenia wybranych dokumentów elektronicznych w praktyce PWDL
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 8
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Przegląd wybranych systemów informatycznych dla podmiotów leczniczych
Razem 168