Administracja publiczna z elementami e-administracji

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawa 8
 • Podstawowe pojęcia z zakresu nauki prawa m.in. Pojęcie prawa, normy prawnej, przepisu prawa, systemu prawa, stosunku prawnego; 
 • Naczelne zasady konstytucji rp; prawa człowieka i obywatela; władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w konstytucji RP;
 • Źródła prawa, prawo krajowe a międzynarodowe źródła prawa;
 • Podmioty i przedmiot stosunku cywilnoprawnego; źródła stosunków cywilnoprawnych; własność rzeczy – zakres i sposoby jej ochrony; sposoby zawierania umów;
 • Podmioty obrotu gospodarczego; rodzaje spółek prawa handlowego; pojęcie przestępstwa; podstawowe zasady odpowiedzialności karnej; kara i środki karne; wymiar kary i jej wykonanie.
Kontrola zarządcza 12
 • Podstawy normatywne, standardy i wytyczne dotyczące zasad wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej/zarządzania publicznego
 • Planowanie działalności (określanie misji, celów, mierników, zadań, środków),
 • Zarządzanie ryzykiem według standardu PN-ISO 31000:2012
 • Dokumentowanie czynności z zakresu kontroli zarządczej
 • Case study
Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej 12
 • Struktura organów administracji rządowej;
 • Struktura organów administracji samorządowej w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego.
Prawo administracyjne - część ogólna 20
 • Podstawowe pojęcia z zakresu nauki administracji oraz  prawa administracyjnego;
 • Źródła prawa administracyjnego; stanowienie prawa miejscowego; wewnętrzne źródła prawa administracyjnego a przepisy administracyjne;
 • Typy podmiotów stanowiących administrację publiczną;
 • Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna;
 • Typy zadań wykonywanych przez administrację publiczną;
 • Formy działania administracji publicznej.
Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej 8
 • Przedstawienie poszczególnych typów decyzji wydawanych na procesowej   podstawie art. 104 oraz 138 k.p.a.;
 • Przedstawienie elementów, które powinny znaleźć się w każdej decyzji administracyjnej ze szczególnym omówieniem reguł sporządzania uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji;
 • Przedstawienie sposobu sporządzania postanowień rozstrzygających istotne kwestie procesowe;
 • Struktura dokumentu elektronicznego;
 • Typy dokumentów elektronicznych;
 • Podpis elektroniczny;
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (przedstawienie podstawowych funkcjonalności programów używanych w administracji publicznej).
Informatyzacja usług publicznych 8
 • Podstawowe pojęcia związane z informatyzacją administracji publicznej;
 • Prawne podstawy informatyzacji administracji publicznej;
 • Przedstawienie narodowego planu informatyzacji;
 • Przedstawienie poszczególnych ponadsektorowych projektów informatycznych;
 • Przedstawienie poszczególnych sektorowych projektów informatycznych;
 • Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, zagrożenia wynikające z wykorzystania internetu w administracji publicznej;
 • Obowiązki administracji wynikające z korzystania z dokumentów w formie elektronicznej
Postępowanie i e-postępowanie administracyjne 20
 • Przedstawienie poszczególnych etapów administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego i odwoławczego;
 • Analiza sytuacji procesowych, które mogą wydarzyć się w w/w. Postępowaniu;
 • Analiza szczególnych wypadków nieprawidłowych rozwiązań procesowych, które stały się przedmiotem orzeczeń sądu administracyjnego wraz ze wskazaniem jak organ powinien zareagować zgodnie z k.p.a.;
 • Omówienie nadzwyczajnych postępowań weryfikacyjnych i problemów procesowych, które mogą się pojawić w sytuacji ich prowadzenia;
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji – 156 k.p.a;
 • Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania;
 • Postępowanie w sytuacji opisanej w art. 161 k.p.a;
 • Postępowanie w sytuacji opisanej w art. 154 - 155 k.p.a;
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – 162 k.p.a.;
 • Postępowania „przedsądowego” organu – tj. Uwzględnienia skargi na decyzję do dnia pierwszej rozprawy;
 • Zasady składania pism procesowych drogą elektroniczną /art. 63, 57  k.p.a/;
 • Zasady doręczania pism procesowych drogą elektroniczną /art. 39 [1], 46  k.p.a./;
 • Zasady sporządzania pism procesowych w formie elektronicznej /art. 54, 107, 124, 217 i 238 k.p.a./;
 • Zasady prowadzenia akt i udostępniania akt spraw administracyjnych drogą elektroniczną /art. 66a i 73 k.p.a./;
 • Uzyskiwanie informacji z ewidencji i rejestrów drogą elektroniczną /art. 220 k.p.a./.
Bezpieczeństwo informacji w organizacji 8
 • Regulacje prawne w zakresie ochrony informacji;
 • Zasady zarządzania ochroną informacji w instytucji;
 • Polityka bezpieczeństwa;
 • Analiza ryzyka.
Ochrona danych osobowych 8
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w instytucji;
 • Ochrona prywatności i danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych;
 • Obowiązki administratorów danych osobowych.
Dostęp do informacji publicznej 8
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Podstawa do odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 • Tryby i sposoby udzielania informacji publicznej.
Systemy informatyczne w administracji publicznej 8
 • Podstawy prawne tworzenia i używania systemów informatycznych w organach administracji publicznej;
 • Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji reglamentacyjnej (m.in. Ochrony środowiska, nadzoru budowlanego;
 • Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji świadczącej (m.in. Publicznej służby zdrowia, pomocy społecznej, publicznej służby zatrudnienia);
 • Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu administracji porządkowej (m.in. zarządzania kryzysowego);
 • Systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu tworzenia infrastruktury informacyjnej (m.in. Ewidencji, rejestrów i innych zasobów; systemy informatyczne stosowane w organach administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu tworzenia infrastruktury informacyjnej (m.in. ewidencji, rejestrów)
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej 8
 • E-PUAP – podstawy funkcjonowania;
 • Funkcjonalności platformy e-PUAP;
 • Tryb instalacji aplikacji i zamieszczania usług na e-PUAP;
 • Tryb korzystania z usług e-PUAP.
Prawo administracyjne materialne 20
 • Katalog zadań organów administracji rządowej o właściwości ogólnej;
 • Katalog zadań organów administracji rządowej niezespolonej;
 • Katalog zadań gminy; powiatu, województwa;
 • Tworzenie, zmiany i likwidacja struktur administracji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań publicznych;
 • Podstawy organizacyjne działania zakładów administracyjnych;
 • Administracja finansów i skarbu państwa;
 • Administracja gospodarki, transportu i łączności;
 • Administracja ochrony środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi;
 • Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej;
 • Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego;
 • Administracja spraw kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego;
 • Administracja kultury fizycznej i turystyki;
 • Administracja statusu osobowego;
 • Administracja budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej 8
 • Rodzaje aktów prawnych oraz podstawy prawne ich wydawania oraz procedury opracowywania (w szczególności przez samorządowe organy gminy, powiatu, województwa oraz wojewodę);
 • Zasady opracowywania treści aktów prawnych /rozporządzenie w sprawie "zasad techniki prawodawczej" dz.u.2002.100.908/;
 • Zasady opracowywania aktów prawnych w formie elektronicznej /rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych dz.u.2011.289.1699/;
 • Zasady ogłaszania aktów prawnych w formie elektronicznej /ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dz.u.2011.197.1172 j.t. /,
 • Rozwiązania techniczne umożliwiające opracowywanie elektronicznych aktów prawnych;
 • Podstawowe funkcjonalności programów służących do opracowywania normatywnych aktów prawnych w formie elektronicznej.
Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych 8
 • Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności za działania funkcjonariuszy publicznych;
 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych;
 • Odpowiedzialność służbowa funkcjonariuszy publicznych;
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna funkcjonariuszy publicznych;
 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej
Technologia informacyjna 16
 • Oprogramowanie do zarządzania czasem i zadaniami;
 • Przygotowywanie zabezpieczonych i szyfrowanych archiwów;
 • Współpraca online, bezpieczne korzystanie z narzędzi współpracy online;
 • Oprogramowanie do zarządzania projektem [MS Project];
 • Zaawansowane narzędzia MS Word;
 • Zaawansowane narzędzia MS Excel.
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (obsługa eDOK) 12
 • Pojęcia prawne i prawnicze z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentami w administracji publicznej;
 • Podstawy prawne elektronicznego zarządzania dokumentami w administracji publicznej;
 • Poznanie funkcjonalności programu E-dok w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu umiejętności.
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 8
 • Pojęcia oraz istota nadzoru i kontroli; nadzór a kontrola;
 • Kontrola samoistna oraz uprawnienia kontrolne jako składnik innych funkcji;
 • Rodzaje i kryteria kontroli; wykonywanie kontroli i procedury kontrolne; jakość kontroli;
 • Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej i prywatnych zakładach pracy;
 • Podstawy prawne, definicje i cel audytu; różnice między audytem wewnętrznym i zewnętrznym; porównanie instytucji audytu i kontroli;
 • Audyt w zakładzie pracy;
 • Cele i funkcje nadzoru; kryteria nadzoru; procedury nadzorcze; środki nadzorcze: informacyjne, korygujące, doradcze, itp.
 • Nadzór nad działaniami podmiotów administracji publicznej;
 • Weryfikacja działań nadzorczych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
RAZEM 200

Wersja do pobrania PDF.