Projekt WSIiZ dla zdrowia

logo projektowe 31 marca 2022 zakończyliśmy projekt „WSIiZ dla zdrowia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Realizowane działania

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące kierunki studiów podyplomowych:

  • MBA w ochronie zdrowia (2 edycje)
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia (2 edycje)
  • Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych (2 edycje)

Beneficjenci projektu:

  • Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych
  • Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych
  • Kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, (np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe)
  • Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej odpowiedzialni za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.03.2022

Biuro projektu:

Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów tel. 17 866 15 17 e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl