Projekt WSIiZ dla zdrowia

Projekt „WSIiZ dla zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Korzyści dla uczestników

 • Bezpłatne studia
 • Nabycie kompetencji efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym
 • Przygotowanie do monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi

Realizowane działania

W ramach projektu realizowane będą następujące kierunki studiów podyplomowych:

Beneficjenci projektu:

 • Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych
 • Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych
 • Kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, (np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe)
 • Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).
 • Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.06.2021

Ramowe programy studiów

Program studiów MBA koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania, sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi niezbędnych, aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych. Słuchacze liderzy poznają zasady funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, zalety stosowania nowoczesnego zarządzania personelem i wprowadzania zmian w organizacji z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych i e-marketingu.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia i przedmioty:

 • Zajęcia integracyjne
 • Współczesny menedżer organizacji
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie projektem
 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Praktyka zarządzania organizacją biznesową
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 • Marketing i e-marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego
 • Employer branding i PR
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
 • Motywowanie i zarządzanie zmianą
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Coaching w pracy menedżera
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Audyt organizacyjny i controlling
 • Lean Management w ochronie zdrowia
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Wstęp do analityki biznesowej,
 • Narzędzia IT w zarządzaniu organizacją i e-zdrowie
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Gra kierownicza
 • Wizyta studyjna w placówce ochrony zdrowia

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia i przedmioty:

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce, mapy potrzeb zdrowotnych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Techniki menedżerskie
 • Elementy psychologii w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Zawody medyczne
 • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Gra kierownicza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

Czas trwania: 2 semestry (180 godzin).

Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia i przedmioty:

 • Badania kliniczne – wprowadzenie
 • Dokumentacja w badaniu klinicznym
 • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
 • Zarządzanie badaniem klinicznym
 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Systemy elektroniczne i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych
 • Audyt w badaniach klinicznych

Czas trwania: 2 semestry (224 godziny)

Biuro projektu:

Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
pok. 48
tel. 17 866 15 17
e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl