Znajdź na stronie


Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dla nauczycieli)

Cel

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, metodykę wczesnej edukacji dziecka z uwzględnieniem diagnozy i terapii pedagogicznej, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz praktyki specjalnościowe. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje według standardów kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

Program

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
 • Podstawy edukacji literackiej i teatralnej z metodyką
 • Podstawy edukacji językowej z metodyką
 • Podstawy edukacji matematycznej  z metodyką
 • Podstawy edukacji przyrodniczej z metodyką
 • Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka gier i zabaw
 • Profilaktyka logopedyczna z emisją głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka – edukacja przedszkolna
 • Praktyka – edukacja wczesnoszkolna

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
3 semestry (472 godziny) w tym 120 godz. praktyki


Opłata za semestr studiów:
1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Sławomir Gawroński


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl