Znajdź na stronie


Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ratownictwem - NOWY PROGRAM

Cel

Program studiów obejmuje zagadnienia stanów kryzysowych i kierowania zespołami ludzkimi w tego typu sytuacjach. Słuchacze nabędą umiejętności stosowania niezbędnych procedur organizacyjnych i technicznych w warunkach ratownictwa, przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz zapoznają się z prawnymi  aspektami zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 

Adresat

Oferta studiów kierowana jest do kierowników urzędów i służb publicznych, funkcjonariuszy pożarnictwa, policji, wojska i ratowników, a także osób nadzorujących i realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i ratownictwa oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. 
 
 

Program

 • Organizacja systemu bezpieczeństwa w Polsce oraz Unii Europejskiej
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Polsce
 • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
 • Wyznaczniki współczesnych zagrożeń
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja w sytuacjach zagrożenia
 • Socjologiczna analiza zjawisk społecznych
 • Psychologiczne aspekty analizy i oceny sytuacji zagrożenia
 • Zadania służb publicznych i jednostek samorządów terytorialnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
 • Rola, zadania i zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego w Polsce
 • Zadania oraz procedury funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
 • Rola i procedury ratownictwa medycznego
 • Ekonomika funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego oraz działań ratowniczych
 • Logistyka w stanach kryzysowych i ratownictwie
 • Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (190 godzin).


Opłata za semestr studiów:  

1800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl