Znajdź na stronie


Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych

Cel

Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.  

Adresat

Studia adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę lub pracujących na stanowisku audytora wewnętrznego w organizacjach gospodarczych oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego,  mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240): 

 Art. 286. 

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003—2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012r. poz.82, 1529 i 1544).  

Program

 • Rachunkowość i finanse
  • Metodologia rachunkowości
  • Międzynarodowe standardy rachunkowości i krajowe regulacje prawne
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie finansami w jednostkach finansów publicznych
  • Podstawy analizy ekonomicznej
 •  Zagadnienia prawne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo administracyjne cz. I i II
  • Prawo zamówień publicznych
 • Ekonomia i zarządzanie
  • Podstawy mikroekonomii
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Statystyka ekonomiczna
  • Corporate governance – nadzór korporacyjny
 • Audyt wewnętrzny
  • Metodologia audytu wewnętrznego
  • Standardy audytu wewnętrznego
  • Standardy audytu wewnętrznego – zadanie audytowe
  • Audyt w administracji publicznej
  • Proces planowania i wykonywania audytu
  • Istota ryzyka w działalności audytora wewnętrznego
  • Podstawy z zakresu wykrywania defraudacji i oszustw
  • Audyt personalny
  • Audyt systemów informatycznych
  • Elementy socjologii i psychologii w działalności audytora
 • Seminarium dyplomowe
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (200 godzin).


Opłata za semestr studiów:
2 100 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Kierunek realizowany we współpracy
z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • trzy zdjęcia
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl