Znajdź na stronie


Wiedza o społeczeństwie (dla nauczycieli)

Cel

Studia przygotowują do nauczania Wiedzy o Społeczeństwie jako kolejnego przedmiotu szkołach  oraz innych  placówkach oświatowych. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne dotyczące zarówno państwa polskiego, jak i areny międzynarodowej.

Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).
 

Adresat

Studia podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie” są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) 

Program

 • Historia państwa i prawa
 • Integracja europejska
 • Organizacje międzynarodowe
 • Polityka regionalna i procesy globalizacyjne
 • Podstawy prawa
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Samorządy terytorialne i wspólnoty lokalne
 • Socjologia- wybrane zagadnienia
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • System polityczny III RP
 • Systemy polityczne i partyjne
 • Projekt edukacyjny
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia w trakcie realizacji.
Zapytaj o wolnie miejsca.

Czas trwania studiów:
2 semestry (235 godzin w tym 60 godz. praktyki i 30 godz. projektów).
18 godzin prowadzonych online w systemie Akademia w Chmurze.


Opłata za semestr studiów:  

1 650 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Anna Stawarz


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl