Znajdź na stronie


Podyplomowe studia pedagogiczne

Cel

Słuchacze zdobędą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, kształcąc jednocześnie umiejętności warsztatowe prowadzenia zajęć. Program studiów obejmuje problematykę psychologii, pedagogiki, metod dydaktycznych oraz metodyki nauczania wybranych wybranych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. . Absolwenci kształcenia zostają przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie zgodnym  z ukończonym kierunkiem studiów.

Adresat

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów, bez kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych.

Program

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoria wychowania 
 • Pedagogika
 • Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego 
 • Multimedia w edukacji
 • Etyka zawodu nauczycielskiego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Kierunki reform edukacyjnych
 • Emisja głosu
 • Praktyka pedagogiczna
 

Dodatkowe informacje:

Studia prowadzone z wykorzystaniem technologii online w systemie 
"Akademia w chmurze"

Czas trwania studiów:
3 semestry (420 godz.)  w tym 150 godz. praktyki i 38 godz. wykładów online.


Osobom będącym w trakcie studiów I stopnia proponujemy Studium Pedagogiczne!


Opłata za semestr studiów:
1 300 zł

650 zł
dla studentów WSIiZ
(możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl