Znajdź na stronie


Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)

Cel

Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów, jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

Program

  • Rachunkowość: metodologia rachunkowości, międzynarodowa standaryzacja i krajowe regulacje prawne rachunkowości, pomiar wielkości ekonomicznych w systemie rachunkowości, sprawozdawczość finansowa jednostki i grup kapitałowych, auditing, rachunek kosztów, przychodów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmy
  •  Wybrane zagadnienia prawa: elementy prawa pracy, elementy prawa cywilnego, zagadnienia prawa działalności gospodarczej, prawo ubezpieczeń przedsiębiorstw
  • Polski system podatkowy: polityka finansowa państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, podatek akcyzowy, Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno prawnych, ordynacja podatkowa, skarbowe postępowanie kontrolne, rachunkowość podatkowa, wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego
  • Zarządzanie finansami firmy: analiza sprawozdań finansowych, zarządzanie kapitałem obrotowym, stopa zwrotu a ryzyko, elementy teorii portfela, rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, rynki finansowe, teoria i polityka kursów walutowych.
 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (190 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opieka merytoryczna kierunku: 
dr Joanna Rutkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 


Studia prowadzone we współpracy z
Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • trzy zdjęcia
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl