Znajdź na stronie


Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce (dla nauczycieli)

Cel

Słuchacze poznają zasady i prawidłowości funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania personelem i technik negocjacyjnych. Ponadto program studiów obejmuje m. in. analizę ekonomiczną firm oraz zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).
 

Adresat

Studia podyplomowe „Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce”  są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Ekonomia w praktyce” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) 

Program

 • Podstawy ekonomii
 • Zarządzenie przedsiębiorstwem
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Instytucje rynku finansowego
 • Podstawy prawa
 • Polityka gospodarcza
 • Etyka biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Przedsiębiorczość  innowacyjna
 • Gra kierownicza

Dodatkowe informacje:

 

Czas trwania studiów:
2 semestry (242 godziny)


 

Opłata za semestr studiów:  

1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


 

Opiekun merytoryczny kierunku: 
Agata Szmulik

 


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl