Znajdź na stronie


Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Studia te umożliwiają również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).
Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.
 

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.) jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.
Program studiów uwzględnia problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową i dlatego studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe lub nimi administrujących.
 

 

Program

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Polityka zdrowotna Polski i UE
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Analiza rynku usług zdrowotnych
 • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • Mediacje w ochronie zdrowia
 • Fundusze UE w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Administracja ochrony zdrowia
 • Gra kierownicza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym w praktyce – wizyta studyjna
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Z pełną odpowiedzialnością poleciłabym studia innym osobom związanym z ochroną zdrowia. Program studiów jest wyczerpujący, poszerza, systematyzuje i uzupełnia wiedzę związaną z zarządzaniem zarówno „twardym” jak i „miękkim”. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wykładowcy kompetentni, wykłady prowadzone ciekawie, dużo przykładów praktycznych do zastosowania w pracy. Atmosfera miła, sympatyczna – wykładowcy nawiązują kontakt ze studentami. Możliwość zadawania pytań i swobodnych wypowiedzi. Zdobytą wiedzę w czasie studiów na pewno wykorzystam praktycznie w mojej pracy. 

Justyna Czekaj

Uczelnia ma bardzo dobrą kadrę merytoryczną, która posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania studentom. Atmosfera podczas studiów pozwala na bardzo merytoryczne rozmowy. Obsługa i pomoc dziekanatu nieoceniona. Dziękuję i polecam.

Monika Bernat

Polecam studia organizowane przez CSP WSIiZ w Rzeszowie. Był to już mój drugi kierunek, na którym studiowałam, bardzo dobrze dobrana kadra merytoryczna, wysoki poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania studentom. Atmosfera podczas studiów pozwalała na merytoryczne rozmowy, a obsługa Pań w Dziekanacie była profesjonalna.

Małgorzata Dankowska
 

Dodatkowe informacje:

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
Pierwszy zjazd: 
24-25 listopada 2018

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin)


Opłata za semestr studiów:
1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Studia prowadzone we współpracy z:


W ramach czesnego nasi słuchacze otrzymują publikację:
"Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą" 


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Małgorzata Paszkowska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl