Znajdź na stronie


Oligofrenopedagogika (dla nauczycieli)

Cel

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Program studiów jest połączeniem teorii z nowoczesną ugruntowaną praktyką. Realizuje go zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, prowadzący poza pracą zawodową w szkole lub uczelni  również własną praktykę.
 
Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych , wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych  przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

Adresaci

Studia kierowane są  przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
 
 

Program

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
 • Pedagogika specjalna
 • Metody pracy i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w internacie
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie/blok terapeutyczny - terapia taktylna, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, arteterapia/
 • Oligofrenopedagogika
 • Praktyka: 1 i 2 etap edukacyjny, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, placówki kształcenia z upośledzeniem w stopniu głębokim
 • Autyzm - diagnoza i metodyka  pracy z osobami z autyzmem.
 • Metodyka kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem w 1 i 2 etapie kształcenia
 • Metodyka kształcenia uczniów z lekkim upośledzenienia w gimnazjum i szkołach ponadpodstawowych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim
 • Projekt
 • Technologia informacyjna w terapii upośledzonych umysłowo
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych
 • Kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metody kształcenia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie

Praktyki

 • Praktyka w placówce wskazanej przez WSIiZ: 1. i 2. etap edukacyjny, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, placówki kształcenia z upośledzeniem w stopniu głębokim (30h).
 • Praktyka w placówce wybranej przez słuchacza (90h).
 

Opinie absolwentów o kierunku

 

 • prowadzący byli praktykami, którzy przekazali dużo wiedzy praktycznej
 • kompetentni prowadzący, bardzo ciekawe przedmioty, jednocześnie bardzo przydatne do przyszłej pracy
 • dużo interesujących, przydatnych informacji; małe grupy; miła atmosfera
 • dobra kadra pedagogiczna; przedmioty prowadzone dobrze, jeżeli chodzi o nabycie umiejętności i wiedzy potrzebnej  w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • wiele informacji odnosiło się do życia codziennego; studia potrafią przygotować do  pracy z osobami niepełnosprawnymi w bardzo dobrym stopniu; organizacja i przepływ informacji jest również na dobrym poziomie   
 • przyjemna atmosfera, organizacja na uczelni również zasługuje na uwagę - łatwość komunikacji, wiele da się załatwić telefonicznie, sprawy trudne i niedogodności również są brane pod uwagę

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
3 semestry (448 godzin, w tym 120 godz. praktyki)


Opłata za semestr studiów:
1 200 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl