Znajdź na stronie


Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Cel

Studia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR (alternative dispute resolution – alternatywne rozwiązywanie sporów), kształcąc kadrę mediatorów w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich. 

Adresaci

Studia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora, lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.
 
Świadectwo ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji. Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem otrzymają możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z nowelizacją przepisów z 2016 r.
 

Program

 • Mediator-nowy zawód w Polsce. Międzynarodowe standardy mediacji, promocja usług własnych mediatora, PR mediatora
 • Etyka pracy mediatora
 • Rola mediatora, cechy mediatora
 • Komunikacja pracy mediatora – warsztaty (komunikacja werbalna i niewerbalna techniki argumentacji, asertywność, wystąpienia publiczne)
 • Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji
 • Metody rozwiązywania konfliktów - diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
 • Zasady postępowania mediacyjnego – trening mediacji, konferencja sprawiedliwości naprawczej
 • Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Elementy prawa rodzinnego - mediacje w sprawach rodzinnych
 • Elementy prawa karnego - mediacje w sprawach karnych i nieletnich
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - mediacje w sporach ze stosunku pracy
 • Negocjacje
 • Psychologia konfliktu
 • Stres w pracy mediatora
 • Konstruowanie ugody - symulacja ugody na bazie przykładowych akt sprawy, analiza ugody z punktu widzenia wymogów kpc oraz zasad mediacji

Pobierz program studiów 

Dodatkowe informacje:

Pierwszy zjazd: 
03-04 listopada 2018

Czas trwania studiów:
2 semestry (176 godzin).


Opłata za semestr studiów:
1 975 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Dorota Dominik


Studia prowadzone pod patronatem
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl