Znajdź na stronie


Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel

Studia przygotowują do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Słuchacz w trakcie studiów nabywa odpowiednie sprawności językowe oraz otrzymuje zestaw technik metodycznych do wykorzystania w kształceniu języka obcego u dzieci. 

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie minimum B1. Dla osób, które nie posiadają formalnych  certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe przewidujemy bezpłatny test wstępny. Na zakończenie studiów kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.08.2012 nauczyciel prowadzący zajęcia winien posiadać certyfikat potwierdzający podstawową znajomość języka angielskiego. ZAŁĄCZNIK
Dla osób niespełniających tego warunku proponujemy egzamin razem z certyfikatem ETS w cenie 350 zł.
 

Program

 • Fonetyka praktyczna
 • Gramatyka i słownictwo
 • Sprawności zintegrowane (mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • Anglojęzyczne materiały audiowizualne 
 • Literatura dziecięca w nauce języka obcego
 • edukacja lingwistyczna dzieci
 • Podstawy przyswajania języka obcego
 • Rozwijanie myślenia twórczego
 • Glottodydaktyka
 • metodyka języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
 • Wydawnictwa językowe i podręcznikowe 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry

 • Kształcenie sprawności językowej - 258 godz. w tym 108 godz. e-learning
 • Kształcenie dydaktyczne - 124 godz. w tym 26 godz. projektów
 • Praktyka - 120 godz.
 

Opłata za semestr studiów:
1 550 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Anna Popławska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl