Znajdź na stronie


Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa

Cel

Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym (w warunkach zakładu rehabilitacji i domowych)  oraz  udzielania świadczeń zdrowotnych w  uzdrowiskach (w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego). Z uwagi na swój unikatowy zakres przedmiotowy studia pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności w dwóch  specyficznych sferach fizjoterapii i zwiększyć atrakcyjność zawodową absolwenta na różnych rynkach pracy.

Ramowe treści programowe mają na celu  zapoznanie słuchaczy  z podstawami  gerontologii, geriatrii, psychologii i balneologią i medycyną fizykalną oraz z prawnymi i organizacyjnymi  uwarunkowaniami wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitacji leczniczej) i lecznictwa uzdrowiskowego  w Polsce a także nabycie przez nich konkretnych umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów i organizacji pracy z pacjentami starszymi i w warunkach uzdrowiska.
 

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku fizjoterapia (rehabilitacja) lub równorzędnych w świetle prawa (spełniających warunki prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015 roku) zainteresowanych zdobyciem i  pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie zawodowych i prawno-organizacyjnych aspektów rehabilitacji leczniczej osób starszych i w warunkach domowych a także rehabilitacji uzdrowiskowej.

W szczególności studia adresowane są  do fizjoterapeutów pracujących lub zamierzających podjąć pracę w szpitalach,  zakładach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), domach pomocy społecznej oraz w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale i sanatoria uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze).

Zajęcia praktyczne prowadzone będą  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, a ponadto planowany jest wyjazd studyjny do uzdrowiska.

 

 

Program

 • Podstawy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • Organizacja i formy lecznictwa uzdrowiskowego
 • Public Relations w rehabilitacji
 • Gerontologia
 • Geriatria
 • Relacje interpersonalne
 • Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Kinezyterapia w geriatrii
 • Fizykoterapia w geriatrii
 • Fizykoterapia neurologiczna
 • Rehabilitacja w warunkach domowych
 • Rehabilitacja uzdrowiskowa
 • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty
 • Ortopedyczne problemy osób starszych
 • Kardiologiczne problemy osób starszych i rehabilitacja kardiologiczna
   

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (174 godziny) 


Opłata za semestr studiów:
1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Studia prowadzone pod patronatem 


 

Opiekun merytoryczny kierunku: 
Małgorzata Paszkowska


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl