Znajdź na stronie


Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Cel

Studia prowadzone są w celu uzyskania przez nauczycieli uprawnień do nauczania przedmiotu "Zajęcia techniczne" jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum. Ponadto nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do realizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań związanych z techniką. 

 

Adresat

Nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne, pragnący uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia przedmiotu „zajęcia techniczne”.

Program

 • Historia techniki
 • Psychologia kształcenia technicznego 
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Materiałoznawstwo i obróbka materiałów
 • Żywienie człowieka
 • Ergonomia i BHP
 • Dydaktyka techniki 
 • Włókiennictwo i papieroplastyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Rysunek techniczny z elementami komputerowego wspomagania projektowania
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu techniki
 • Podstawy robotyki i mechatroniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Praktyka pedagogiczna 
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (296 godzin, w tym: 60 godz. praktyka pedagogiczna, 14 godz. projekty, 14 godz. wykłady on-line)


Opłata za semestr studiów:  

1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Tadeusz Piątek


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl