Znajdź na stronie


Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)

Cel

Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto w ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu przedmiotu „Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto ich uczestnikami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych lub innych z poświadczonym uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

 

Program

 • Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Patologie, zachowanie społeczne i wychowanie do bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa
 • Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Problemy i zagrożenia społeczne współczesnej młodzieży
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Praktyka

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (240 godzin w tym: 60 godz. praktyki, 20 godz. zajęć projektowych i  20h online (w systemie Akademia w Chmurze).


Opłata za semestr studiów:  
1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Sławomir Gawroński


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl