Znajdź na stronie


Doradztwo zawodowe dla nauczycieli

Cel

Program studiów przygotowuje do pracy doradcy zawodowego we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzone warsztaty kształcą umiejętności  w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz przygotowują do opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej.

Adresat

Studia kierujemy do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne i pragnących pełnić rolę doradcy zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 12.03.2009 r. oraz rozporządzeniem MEN z 28.03.2017 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Kandydaci legitymujący się wykształceniem wyższym magisterskim i co najmniej 2 letnim stażem zawodowym będą również uprawnieni do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy” i do wykonywania tego zawodu.

Program

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda Edukacyjna
 • Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • Poradnictwo Edukacyjne
 • Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (262 godziny, w tym  60 godz. praktyki oraz 36 godz. online w systemie Akademia w Chmurze).


Opłata za semestr studiów:  
1 950 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Jacek Grabowski


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl