Znajdź na stronie


Biologia

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Biologia we wszystkich typach szkół. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Kierunek szczególnie polecamy nauczycielom będących absolwentami specjalności pokrewnych biologii  (np. przyroda, geografia, chemia, wychowanie fizyczne). 
 

Program

 • Chemia organiczna w biologii
 • Biochemia
 • Cytobiologia z elementami histologii
 • Mikrobiologia ogólna z elementami parazytologii
 • Botanika ogólna z elementami systematyki
 • Zoologia ogólna z elementami systematyki
 • Fizjologia roślin 
 • Fizjologia zwierząt
 • Metodyka nauczania biologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Genetyka ogólna z elementami biotechnologii
 • Podstawy ewolucjonizmu
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Praktyka
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów:
3 semestry (376 godzin)
w tym:
38 godz. zajęć online
60 godz. praktyki


Opłata za semestr studiów:  

1 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Karolina Długopolska-Gmitrzuk

 


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl