Znajdź na stronie


BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

Cel

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w ponadgimnazjalnych placówkach edukacyjnych. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką przedmiotu bhp. Ponadto absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).
 

Adresat

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) 

Program

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Dydaktyka ogólna 
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Praktyka
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Wysoki poziom merytoryczny wszystkich wykładowców, przyjazna atmosfera, organizacja studiów na wysokim poziomie.

Marzena Biesiada

Jasny i przejrzysty rozkład zajęć, miła atmosfera, wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Wyspecjalizowana kadra. Szeroka dostępność pomocy dydaktycznych.

Anna Habaj

Studia spełniły moje oczekiwania. Sposób prowadzenia zajęć bardzo dobry. Zajęcia i ćwiczenia bardzo przydatne i praktyczne. 

Ewa Starowiejska

Z wielką przyjemnością rekomenduję WSIiZ wszystkim tym, którzy starają się o przyjęcie na tę uczelnię. Miałam zaszczyt uczestniczyć w zajęciach na których zdobyłam odpowiednią wiedzę i umiejętności. Chętnie uczestniczyłam w ciekawych zajęciach, zarówno wykładach jak i ćwiczeniach. Wykładowcy wyróżniają się życzliwością, kreatywnością oraz ogromnym zaangażowaniem we wszystkie działania, jak i przyjaznym nastawieniem do studentów.

Anna Poźniak

Uczelnia przyjazna studentowi. Świetna kadra.

Piotr Jarek

Studia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę nie tylko teoretyczną ale i praktyczną. Bardzo dobry dostęp do materiałów.

Renata Rafa

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia w trakcie realizacji.
Zapisy na kolejną edycję.

Czas trwania studiów:
2 semestry (277 godzin).

Liczba godzin: 
wykłady online: 28
projekt (konsultacje online): 35
stacjonarnie: 154 (wyk., ćw., lab)
praktyka: 60
 

Opłata za semestr studiów:  
1 450 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Stanisław Wieczorek


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
 • Zaświadczenie ukończenia kursu Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl